Regulamin portalu wnioskodawca.eu

 § 1. Definicje

 

 • Portal – serwis internetowy należący do Administratora umieszczony pod adresem wnioskodawca.eu   zawierający  zbiór stron internetowych w ramach którego Administrator świadczy e –usługi .
 • Administrator portalu : Bartosz Podraża - Euro-Profit Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraża,35-623 Rzeszów ul.Anny Jagiellonki 14/1 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa  pod numerem 14622T, NIP : 813-321-79-55  (Usługodawca ), wnioskodawca.eu, – mail admin@wnioskodawca.eu ,tel: +48 17 85 77 100, fax +48 17 85 77 100.
 • E-usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, w sposób zautomatyzowany polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą  systemów teleinformatycznych  w publicznych sieciach telekomunikacyjnych ,zindywidualizowana ( świadczona na indywidualne zlecenie Użytkownika ) i realizowana bez jednoczesnej obecności obu stron w jednej lokalizacji  za pośrednictwem serwisu internetowego
 • Użytkownik (Usługobiorca)  – należy przez to rozumieć   osobę fizyczną , osobę prawną a także jednostke organizacyjną nie posiadające osobowości prawnej ,której  przepisy przyznają podmiotowość prawną  korzytsającą z portalu  i usług  oferowanych w ramach serwisu wnioskodawca.eu
 • Reminder  – elektroniczna forma  informacji rozsyłanych w ramach wybranej e-usługi -zawierającej tą opcje -  za pomocą poczty elektronicznej lub sms  do Użytkowników  portalu, którzy  dokonali zakupu tej opcji  
 • Newsletter - oznacza list elektroniczny przesyłany  za zgodą Użytkownika, na jego adres e-mail podany w Formularzu, zawierający informacje gospodarcze, marketingowe i handlowe.
 • Administratorze danych osobowych- należy przez to rozumieć:  Bartosz Podraża - Euro-Profit Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraża,35-623 Rzeszów ul.Anny Jagiellonki 14/1 ( Usługodawca )  który przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Cenniku usług - dokument zawierający informacje o cenach oferowanych usług.
 • Płatność  –rozliczenie transkacji kartą kredytową,  lub e-przelewem  dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem systemu Dotpay.pl  a także  przelewem bankowym lub za pośrednictwem sms
 • Formularz  rejestracyjny  - oznacza formularz internetowy stosowany przez  Usługodawcę w procedurze rejestracyjnej Użytkownika(Usługobiorcy ) umożliwiający przekazanie Usługodawcy danych niezbędnych do dokonania rejestracji.
 • Wpisy –  komentarze oraz wszelkie treści znajdujące się na  portalu
 • Forum  - forum dyskusyjne  udostępnione zarejestrowanym Użytkownikom, przez Administratora  umożliwające Użytkownikom  zamieszczanie komentarzy oraz prowadzenie dyskusji .

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu wnioskodawca.eu 

2.Portal przeznaczony jest dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi  a także jednostkami organizacyjnymi  nie posiadającymi osobowości prawnej ,którym   przepisy przyznają podmiotowość prawną a także osób fizycznych mogących być beneficjentami srodków przyznawanych w ramach dotacji Unii Europejskiej(UE) 

3. Korzystając z Portalu wnioskodawca.eu  Użytkownik w momencie rejestracji potwierdza, że zapoznał się z jego treścią a także  akceptuje wszystkie jego postanowienia.
                                               

§ 3. Zawartość portalu. Świadczenie usług

 

1 .W zakresie  w jakim  do korzystania z  Portalu nie jest wymagana rejestracja Administrator umożliwa  Użytkownikowi dostęp do bezpłatnych treści umożliwiających zapoznanie się z nimi obejmujących:

- informacje dotyczące  Usługodawcy, finansowaniu portalu ze środków UE

- opis funkcjonalności i korzyści jakie przynosi Użytkownikowi  portal oraz rekomendacje przez specjalistów z dziedziny Funduszy UE

- wejście na portale reklamodawców i afiliantów  poprzez kliknięcie w ich banery reklamowe

- zapoznanie się z regulaminem portalu .

2. Usługami płatnymi  świadczonymi przez Usługodawcę w ramach funkcjonowania Portalu są :

- aplikacja umożliwająca Użytkownikowi dokonananie samodzielnej diagnozy możliwości uzyskania dofinansowania planowanej inwestycji  oraz wybór własciwego funduszu dotacji z opcją remindera informującego o kluczowych datach i wydarzeniach związanych z wybranym funduszem ,przekazywane automatycznie przez system nabywcy e –usługi  za posrednictweem  e-mail/ lub sms  (E- usługa nr 1)

- aplikacja udostępniającą wybrany przez nabywcę wzór dokumentacji aplikacyjnej do wybranego obszaru wsparcia  , w sposób zautomatyzowany, bez fizycznego udziału człowieka poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej (E-usługa nr 2)

3. Dostęp  Użytkownika do  usług płatnych wymaga dokonania uprzedniej rejestracji

4. Administrator zapewnia  także Użytkownikowi   po uprzednim dokonaniu rejestracji możliwość bezpłatnego korzystania z forum portalu  a także zapisanie się na liście mailingowej celem otrzymywania newslettera.

5. Użytkownik oświadcza, że akceptuje, iż wybrane Usługi świadczone w ramach Portalu są płatne.

6. Cennik usług  dostępny jest na stronie serwisu: wnioskodawca.eu/platnosci.php.

7. Korzystanie przez Użytkownika  z treści zamieszczonych na Portalu oraz  oferowanych usług  wymaga  n/w wymagań technicznych:

- komputer wraz z dostępem do sieci Internet,
- oprogramowanie do przeglądania stron internetowych

8. Możliwe jest korzystanie z portalu za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartphone.

 

 § 4. Rejestracja, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, rozwiązanie umowy

 

1.Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem: wnioskodawca.eu/rejestracja.php.

2. W procesie rejestracji Użytkownika wymagane jest  podanie  danych określonych w formularzu rejestracyjnym  .Dane Użykownika  należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. 

3. Rejestracja w Portalu wnioskodawca.eu  jest darmowa .W procesie rejestracji Użytkownik oświadcza ,że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go

4. Użytkownik wpisując  informacje w trakcie procesu  rejestracji gwarantuje, że podane

przez niego dane są prawdziwe.

5. Uzytkownik  podczas rejestracji  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

6. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, o których mowa w  §3  pkt. 2. –4

 jest przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji w portalu poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

7. Z chwilą rejestracji i  zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje

się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą

8. Jeżeli do zawarcia umowy dojdzie  z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art.22.1 kodeksu cywilnego , osoba taka  może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail Administratora Portalu wskazany w nin. regulaminie  .

9. Stososwonie do zapisu art.10 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.(Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.z póż.zm.) Użytkownik będący konsumentem   wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez portal przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy. Biorac pod uwagę powyższe Użytkownikowi- będącemu konsumentem - nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na warunkach określonych w powołanej ustawie  z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.z póżn.zm)

10. Każda ze stron może rozwiązać  umowę ze skutkiem natychmiastowym.

11.Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez zgłoszenie na adres poczty elektronicznej Administratora: e-mail  admin@wnioskodawca.eu żądania usunięcia jego konta albo poprzez samodzielne usunięcie swojego  konta.W przypadku gdy Użytkownik zgłosi takie żądanie Administratorowi ,jego  konto zostanie usuniętę w ciągu 24 godzin .

12. Rozwiązanie  umowy przez Administratora następuje poprzez  usunięcia konta Użytkownika.

13. O usunięciu konta Użytkownik zostanie powiadomiony drogą e mail lub sms

14. Zarejestrowanie sięUżytkownika  na Portalu automatycznie tworzy  konto Użytkownika, do którego    ma on  dostęp za pomocą uzyskanego  trakcie rejstracji loginu i hasła

 

§ 5. Zasady korzystania z E-usługi nr. 1

 

Aplikacja  oferuje możliwość znalezienia odpowiadających potrzebom Użytkownika/Usługobiorcy dotacji unijnych i pozyskania informacji na temat wyszukanej dotacji.

1. Z aplikacji umożliwiającej dobór właściwego funduszu dotacji wraz z opcjonalnym reminderem w postaci sms/e-mail ( dostępnej po zarejestrowaniu i uzyskaniu  loginu i hasła). Użytkownik  będzie mógł korzystać  w dowolnym miejscu i wybranym przez siebie czasie  ( z zastrzezeniem § 7)   za pośrednictwem zestawu komputerowego/ laptopa,pod warunkiem posiadania dostępu do sprawnie działającego,publicznego połączenia internetowego,bez względu na rodzaj zainstalowanej przeglądarki internetowej.

2. Celem wygenerowania przez aplikację możliwych źródeł dofinansowania działań inwestycyjnych Użytkownika,    musi on  udzielić odpowiedzi na serię  pytań dotyczących przede wszystkich następujących obszarów:

- kategoria Beneficjenta,miejsce zamieszkania,wiek,posiadanie statusu przedsiębiorcy, kategoria podmiotu, ilość zatrudnianych osób,rodzaj prowadzonej działalności (według kodu PKD),miejsce prowadzonej działalności

- kategoria inwestycji, rząd jej wartości,charakter,miejsce lokalizacji,utworzenie nowych miejsc pracy,wprowadzenie nowych produktów/usług,zastosowanie innowacyjnych rozwiązań -doświadczenie w korzystaniu ze środków UE,otrzymanie wsparcia z funduszy UE,wartość pomocy,rodzaj Programu z którego Użytkownik otrzymał dotację.

3. Pytania będą miały charakter zamknięty.

4. Po udzieleniu odpowiedzi na serię pytań system wygeneruje zindywidualizowaną e-usługę, która stanie się dostępna dla Użytkownika  po dokonaniu płatności,o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem specjalnego komunikatu wysłanego drogą e-mail lub sms  wskazującego jedynie na pozytywną odpowiedź w zakresie możliwości ubiegania się o dotację na przedstawioną inwestycję, bez wskazywania ilości Programów,z których Beneficjent( Użytkownik ) będzie mógł skorzystać oraz ich nazwy.

5. Komunikat przesłany Użytkownikowi  będzie zawierał informacje o wysokości opłaty i  możliwości jej uregulowania.

6. Zakup usługi  następuję poprzez kliknięcie  w przycisk „Kupuję”. Uzytkownik  zostanie następnie  przekierowany do strony systemu płatności  gdzie dokonać może wyboru sposobu  dokonania zapłaty Po dokonaniu wyboru proces zapłaty  przebiega stosownie  do wybranego przez Użytkownika  sposobu  płatności.

7. Zakupiona e-usługa staje  się dostępna dla Uzytkownika  w momencie otrzymania przez portal informacji  o dokonaniu zapłaty, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą  e-maila lub sms (informacja o dostępności usługi)

8. Reminder. Skorzystanie z tej usługi ma charakter opcjonalany .Dzięki tej usłudze Użytkownik uzyska mozliwość otrzymywania informacji  o wszystkich  istotnych terminach związanych  z ubieganiem się o dotacje UE tj.terminach rozpoczęcia  naborów wniosków  i zakończenia naboru,terminach spotkań informacyjnych dot.wnioskowania o pomoc finansową z danego programu  a także o terminach szkoleń -  z 3 –dniowym wyprzedzeniem Jej zakup i dostępność następuje zgodnie  z pkt. 6-7 powyżej

 

§ 6. Zasady korzystania z E-usługi nr.2

Aplikacja  oferuje możliwość udostępnienia wybranego przez Użytkownika wzoru dokumentacji aplikacyjnej. 

1. Z aplikacji umożliwiającej udostępnienie wybranego wzoru dokumentacji aplikacyjnej         ( dostępną po zarejestrowaniu i uzyskaniu  loginu i hasła). Uzytkownik  będzie mógł obsługiwać w dowolnym miejscu i wybranym przez siebie czasie  ( z zastrzezeniem § 7)   za pośrednictwem zestawu komputerowego/ laptopa,pod warunkiem posiadania dostępu do sprawnie działającego,publicznego połączenia internetowego,bez względu na rodzaj zainstalowanej przeglądarki internetowej.

 2. Użytkownik, które chce zakupić e-usługę nr 2 nie musi być on nabywcą e-usługi nr 1.

3. Użytkownik  która zarejestrował się już przy okazji korzystania z e-usługi nr 1, nie musi dokonywać powtórnej rejestracji.

4. Do dyspozycji Uzytkownika serwisu przedstawione zostaną wzory dokumentacji aplikacyjnej do nast. programów:

- do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

- do Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw Polski.

5. Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania ze wszystkich wzorów przykładowo wypełnionej  dokumentacji,które będą dostępne dla danego wybranego przez niego  programu .

6. Po wybraniu opcji danego programu  pojawi się informacja  o dostępności  wzorów kompletnej  dokumentacji dla danego programu .

7. Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności uiszczenia opłaty w określonej wysokości

8. Zakup usługi  następuję poprzez kliknięcie  w przycisk „Kupuję”. Uzytkownik  zostanie następnie  przekierowany do strony systemu płatności  gdzie dokonać może wyboru sposobu  dokonania zapłaty Po dokonaniu wyboru proces zapłaty  przebiega stosownie  do wybranego przez Użytkownika  sposobu  płatności.

9. Zakupiona e-usługa staje  się dostępna dla Użytkownika  w momencie otrzymania przez Usługodawcę  informacji  o dokonaniu zapłaty o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą  e-maila lub sms( informacja o dostepności usługi)

10. Dostępność wzorów dokumentacji innych programów wymagała będzie dokonania przez Użytkownika procedury opisanej w pkt. 6-9 powyżej

11 .Wzory dokumentacji aplikacyjnej będą dostępne wyłącznie on - line i dla danego wybranego przez Użytkownika programu o którym mowa w pkt.4 powyżej, nie będzie możliwość zapisania plików na dysku lokalnym, kopiowania ich zawartości,czy też ich drukowania (Użytkownik  będzie korzystał z produktu cyfrowego).

12. Uzytkownik zobowiązuje się do nie upubliczniania dokumentów (wzorów dokumentacji) zakupionych w serwisie wnioskodawca.eu.

 

§ 7. Dostęp  do informacji w ramach nabytych  e-usług 1 i 2  

 

1. Użytkownik dokonując opłaty uzyskuje dostęp do informacji i wzorów w ramach oferowanych e-usług  przez okres 90 dni  od daty poinfornowania go o dostepności zapłaconej usługi .

2. Po upływie wym.terminiu Użytkownik zachowuje hasło i login lecz dostęp do informacji i wzorów dokumentacji oferowanych w ramach płatnych  e-usług przestanie być aktywny i wymagał będzie  ponownie dokonania procesu wyboru danej płatnej usługi oraz dokonania zapłaty .

 

§ 8. Płatności

 

1. Użytkownik może dokonać wyboru  następujących form zapłaty

a/ przelew elektroniczny,

b/ przelew bankowy

c/ karta kredytowa

d/ sms

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl.
dotpay

3. Dokonanie płatności za posrednictwem Dotpay.pl  oznacza akceptację Regulaminu dokonywania płatności w Dotpay.pl

4. W przypadku dokonania  opłaty za pomocą sms, opłata za wysłanie sms  pod wskazany numer naliczana będzie przez operatora telefonii komórkowej Użytkownika

5. Płatność SMS Premmium polega na wysłaniu wiadomości SMS o podanej treści na nr umieszczony w formuarzu zakupu usługi. Po wysłaniu wiadomości pobierana jest opłata wg podanej ceny oraz wysyłany jest kod który umożliwia skorzystanie z wybranej usługi.

6. Sprawdzaniem wpisanych treści i wysyłaniem kodów zwrotnych do Użytkowników zajmuje się serwis www.dotpay.pl.

7. Usługodawca może przyznawać kody rabatowe.

8. Użytkownik może korzystać z kodu rabatowego uprawniającego do otrzymania zniżki na e-usługę w wysokości 10% w przypadku zakupu drugiej usługi danego rodzaju i kolejnych następujących po zakupie drugiej usługi e-usług.

9. Na etapie dokonywania płatności nabywca będzie mógł wpisać do stworzonej w tym celu aplikacji przesłany mu wcześniej drogą e-mail lub sms kod rabatowy uprawniający do otrzymania zniżki na e-usługę.

10. Po dokonaniu płatności,po uprzedniej weryfikacji jej poprawności przez system, Klient otrzyma potwierdzenie dokonania transakcji droga maiIową lub poprzez sms.

 

§ 9. Newsletter

 

1. Użytkownik który dokonał rejestracji może   zamówić newsletter serwisu

2. Zamówienie newslettera jest bezpłatne

3. Użytkownik  może w każdej chwili dokonać rezygnacji   z  jego subskrypcji wysyłając inforamcje o rezygnacji na adres e –mail Administratora podany w nin.regulaminie.

4. Przesyłanie newsletterów następuje na skrzynkę  e mail Użytkownika.

5. Dokonując zamówienia newslettera  Użytkownik wyraża zgodę na   wysyłania przez Administratora informacji handlowych  i reklamodawców na jego adres e mailowy podany w procesie rejestracji

 

§ 10. Korzystanie z forum

 

1. Zarejestrowany w serwisie Użytkownik  ma prawo do korzystania z forum portalu

2. Administrator   zapewnia dostęp do Forum dla wszystkich Użytkowników, którzy

dokonali procesu rejestracji i zaakceptowali postanowienia Regulaminu.

3. Użytkownik  rejestruje swoją obecność na forum poprzez swój identyfikator ( Nick)

4. Nick nie może być  podobny do innego użytkownika forum , nie może być  oznaczeniem komercyjnym ani wyrażeniem wulgarnym .Taki nick nie zostanie przyjęty .

5. Forum stanowi wyłącznie obrzar  swobodnej wypowiedzi Użytkowników

korzystających z forum .Za zamieszczone na forum treści odpowiadają osoby je zamieszczające.

6. Na  Forum nie mogą być także zamieszczane jakiekolwiek treści majace charakter reklamy a także treści osób trzecich chronionione  przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej.

7. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do treści naruszajacej postanowienia nin.regulaminu ,przepisów prawa ,niezgodnych z tematyka portalu a także treści obrażliwych i sprzecznych z dobrymi obyczajami a także ma prawo  oraz ich usunięcia .

8. Administratorowi przysługuje   prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Forum

9. Wszelkie uwagi  i zastrzeżenia związane z korzystaniem z forum a także dotyczące jego funkcjonowania  mogą być kieropwane do Administratora na jego adres e –mailowy wskazany w nin.regulamnie 

 

§ 11. Reklamacja

 

1. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu w tym w zakresie oferowanych usług mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie reklamacji Administratorowi.
2. Reklamacje można poprzez dostępny formularz umieszczony się na stronie wnioskodawca.eu/onas.php.
3. W przypadku nieotrzymania wiadomości zwrotnej z kodem SMS Premium należy skontaktować z dotpay.pl, Euro-Profit Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraża. nie odpowada za wysyłanie smsów zwrotnych, dlatego nie zwraca kosztów wysłania wiadomości w przypadku braku kodu.
4. Za wpisanie błędnej treści SMS Premium lub wysłania wiadomości SMS na zły numer przez Użytkownika firma Euro-Profit Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraża nie odpowiada, i nie zwraca kosztów wysłania takiej wiadomości SMS Premium. W tym przypadku należy kontaktować się z serwisem dotpay.pl.
5.  Wszelkie zgłoszone przez Użytkownika reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

 

§ 12. Ochrona danych osobowych

 

1. Na etapie procesu rejestracji  i  wypełnieniania formularza rejestracyjnego  Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie  podanych  formularzu  danych osobowych a także danych podanych w ramach   użytkowania serwisu w bazie danych Administratora , a także na przetwarzanie   danych osobowych, , w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach wykonania usług , a także  marketingowych i informacyjnych a także na ich przetwarzanie w przyszłości jeżeli nie zmieni się cel ptrzetwarzania wskazany wyżej –stosownie do art.23 powołanej ustawy .

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest podmiot wskazany w § 1 nin. regulaminu jako Administrator danych osobowych.

3.  Administrator danych może na zasadzie art.31powołanej wyżej  ustawy  z dn.29.sierpnia 1997r o chronie danych osobowych   powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.

4. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu  danych osobowych i zapewnia ich zabezpieczenie  przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Administrator zapewnia Użytkownikowi  dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez Administratora  środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,

6. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych,

 

§ 13. Odpowiedzialność Aministratora (Usługodawcy)

 

1. Administrator  dołoży należytej staranności w celu zapewnienia poprawności działania Portalu

2. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu awarii sieci, i wyłączenia systemu  spowodowanych konieczności  jego konserwacji

3. Aministrator nie ponosi  odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam  oraz wpisy  zamieszczane przez użytkowników.

4. Użytkownik  w ramach oferowanych usług  otrzymując  informacje o odpowiadających potrzebom Użytkownika/Usługobiorcy dotacji unijnej a także otrzymując  wybrany przez Użytkownika  przykładowo wypełniony wzór dokumentacji aplikacyjnej nie uzyskuje jakiejkolwiek gwarancji otrzymania dotacji .  Udostępniony przykładowo wypełniony wzór dokumentacji aplikacyjnej ( e- usługa nr.2 ) stanowi     wyłącznie element przekazania Użytkownikowi informacji o metodologii wypełniania dokumentów aplikacyjnych .Zatem zawarta w tych dokumentach  treść  nie może być traktowana przez Użytkownika jako wystarczająca   i gwarantująca  otrzymanie przez  niego dotacji .Wskazanie zaś  optymalnej formy dofiansowania  ( e usługa nr.1 )  umożliwia Użytkownikowi  uzyskanie informacji  o dostępnych programach finansowych  dla jego inwestycji . W związku z powyższym  Administrator(Usługodawca) nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyznania Użytkownikowi dotacji.  

 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora  w każdym czasie.

3. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich zamieszczenia na stronie Portalu

4. Korzystanie przez Użytkownika  po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem jego akceptacji .

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2012-05-01