Artykuły

NIE, 03.08.2014

Kierunki wsparcia w regionach, czyli krótki przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020Co prawda jeszcze, przed nami rozpoczęcie procesu negocjacji Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020, ale już dzisiaj prezentujemy krótki przegląd obszarów wsparcia na poziomie regionów. Przypomnijmy, że w kwietniu br. wszystkie województwa przesłały projekty RPO do Komisji Europejskiej. Instytucje Zarządzające RPO w poszczególnych regionach oczekują na uwagi Komisji do ww. programów oraz negocjacje, które będą prowadzone prawdopodobnie w IV kwartalne br.

Jak już informowaliśmy Państwa wcześniej w latach 2014-2020 samorządy województwa będą zarządzać ok. 40% funduszy polityki spójności (31,28 mld euro) i w odróżnieniu od poprzedniej perspektywy 2007-2013, Regionalne Programy Operacyjne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Kolejną istotną zmianą jest również mapa pomocy regionalnej, którą precyzuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Rozporządzenie przewiduje intensywność pomocy publicznej na następujących poziomach:

- 50% -  na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;

- 35% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;

- 25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;

- 20% – na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;

- 15% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;

- 10% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie zawiera również wykaz sektorów gospodarki, w których niedozwolone jest udzielania pomocy regionalnej. Treść rozporządzenia dostępna jest TUTAJ.

Poniżej krótka informacje nt. proponowanych obszarów wsparcia w poszczególnych RPO.

 

RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Całkowita alokacja na RPO WD: 2,25 mld euro

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE (EFRR)

421 mln Euro

OP 2. TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (EFRR)

66 mln Euro

OP 3. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (EFRR)

356 mln Euro

OP 4. ŚRODOWISKO I ZASOBY (EFRR)

180 mln Euro

OP 5. TRANSPORT (EFRR)

377 mln Euro

OP 6. INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ (EFRR)

158 mln Euro

OP 7. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA (EFRR)

65 mln Euro

OP 8. RYNEK PRACY (EFS)

263 mln Euro

OP 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE (EFS)

154 mln Euro

OP 10. EDUKACJA (EFS)

131 mln Euro

 

Projekt RPO WD dostępny jest TUTAJ.

 

RPO Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita alokacja na RPO WKP: 1,90 mld euro

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU (EFRR)

445 mln euro

OP 2. CYFROWY REGION (EFRR)

30 mln euro

OP 3. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE (EFRR)

271 mln euro

OP 4. REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU (EFRR)

111 mln euro

OP 5. SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA REGIONU (EFRR)

216 mln euro

OP 6. SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY (EFRR)

256 mln euro

OP 7. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (EFRR)

39 mln euro

OP 8. AKTYWNI NA RYNKU PRACY (EFS)

168 mln euro

OP 9. SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO (EFS)

124 mln euro

OP 10. INNOWACYJNA EDUKACJA (EFS)

127 mln euro

OP 11. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (EFS)

49 mln euro

 

Projekt RPO WKP dostępny jest TUTAJ.

 

RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Całkowita alokacja na RPO WL: 2,23 mld euro 

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. BADANIA I INNOWACJE (EFRR)

45 mln euro

OP 2. CYFROWE LUBELSKIE (EFRR)

72 mln euro

OP 3. KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW (EFRR)

291 mln euro

OP 4. ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU (EFRR)

158 mln euro

OP 5. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (EFRR)

237 mln euro

OP 6. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW (EFRR)

170 mln euro

OP 7. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO (EFRR)

98 mln euro

OP 8. MOBILNOŚĆ REGIONALNA I EKOLOGICZNY TRANSPORT (EFRR)

271 mln euro

OP 9. RYNEK PRACY (EFS)

202 mln euro

OP 10. ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN (EFS)

62 mln euro

OP 11. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE (EFS)

180 mln euro

OP 12. EDUKACJA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE (EFS)

107 mln euro

OP 13. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA (EFRR)

261 mln euro

 

Projekt RPO WL dostępny jest TUTAJ.

 

RPO – Lubuskie 2020

Całkowita alokacja na RPO – Lubuskie 2020: 0,91 mld euro 

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. GOSPODARKA I INNOWACJE (EFRR)

176 mln euro

OP 2. ROZWÓJ CYFROWY (EFRR)

39 mln euro

OP 3. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (EFRR)

98 mln euro

OP 4. ŚRODOWISKO I KULTURA (EFRR)

98 mln euro

OP 5. TRANSPORT (EFRR)

156 mln euro

OP 6. REGIONALNY RYNEK PRACY (EFS)

85 mln euro

OP 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA (EFS)

68 mln euro

OP 8. NOWOCZESNA EDUKACJA (EFS)

62 mln euro

OP 9. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA (EFRR)

84 mln euro

 

Projekt RPO - Lubuskie 2020 dostępny jest TUTAJ.

 

RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Całkowita alokacja na RPO WŁ: 2,25 mld euro 

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ (EFRR)

486 mln euro

OP 2. TRANSPORT (EFRR)

364 mln euro

OP 3. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (EFRR)

347 mln euro

OP 4. REWITALIZACJA I USŁUGI DLA SPOŁECZEŃSTWA (EFRR)

427 mln euro

OP 5. ZATRUDNIENIE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE (EFS)

331 mln euro

OP 6. KOMPETENCJE I ADAPTACYJNOŚĆ (EFS)

229 mln euro

 

Projekt RPO WŁ dostępny jest TUTAJ.


RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Całkowita alokacja na RPO WM: 2,88 mld euro 

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. GOSPODARKA WIEDZY (EFRR)

250 mln euro

OP 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA (EFRR)

140 mln euro

OP 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA (EFRR)

310 mln euro

OP 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA (EFRR)

380 mln euro

OP 5. OCHRONA ŚRODOWISKA (EFRR)

138 mln euro

OP 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE (EFRR)

144 mln euro

OP 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA (EFRR)

400 mln euro

OP 8. RYNEK PRACY (EFS)

268 mln euro

OP 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE (EFS)

232 mln euro

OP 10. WIEDZA I KOMPETENCJE (EFS)

200 mln euro

OP 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ (EFRR)

200 mln euro

OP 12. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA (EFRR)

111 mln euro

 

Projekt RPO WM dostępny jest TUTAJ.

 

RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Całkowita alokacja na RPO WM: 2,09 mld euro 

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (EFRR)

476 mln euro

OP 2. WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA (EFRR)

153 mln euro

OP 3. PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ (EFRR)

255 mln euro

OP 4. GOSPODARKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU I SPOŁECZEŃSTWU (EFRR)

223 mln euro

OP 5. ROZWÓJ REGIONALNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO (EFRR)

436 mln euro

OP 6. ROZWÓJ RYNKU PRACY (EFS)

161 mln euro

OP 7. WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I WALKA Z UBÓSTWEM (EFS)

155 mln euro

OP 8. EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU (EFS)

153 mln euro

 

Projekt RPO WM dostępny jest TUTAJ.

 

RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita alokacja na RPO WO: 0,94 mld euro 

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. INNOWACJE W GOSPODARCE (EFRR)

69 mln euro

OP 2. E-OPOLSKIE (EFRR)

28 mln euro

OP 3. KONKURENCYJNA GOSPODARKA (EFRR)

91 mln euro

OP 4. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (EFRR)

102 mln euro

OP 5. ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM (EFRR)

23 mln euro

OP 6. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO (EFRR)

77 mln euro

OP 7. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW (EFRR)

193 mln euro

OP 8. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY (EFS)

101 mln euro

OP 9. INTEGRACJA SPOŁECZNA (EFS)

74 mln euro

OP 10. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI (EFS)

50 mln euro

OP 11. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ (EFRR)

94 mln euro

 

Projekt RPO WO dostępny jest TUTAJ.

 

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Całkowita alokacja na RPO WP: 2,11 mld euro 

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA (EFRR)

374 mln euro

OP 2. CYFROWE PODKARPACKIE (EFRR)

76 mln euro

OP 3. CZYSTA ENERGIA (EFRR)

253 mln euro

OP 4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (EFRR)

199 mln euro

OP 5. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA (EFRR)

398 mln euro

OP 6. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA (EFRR)

221 mln euro

OP 7. REGIONALNY RYNEK PRACY (EFS)

235 mln euro

OP 8. INTEGRACJA SPOŁECZNA (EFS)

169 mln euro

OP 9. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE (EFS)

115 mln euro

 

Projekt RPO WP dostępny jest TUTAJ.

 

RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020

Całkowita alokacja na RPO WP: 1,21 mld euro 

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU (EFRR)

247 mln euro

OP 2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA (EFRR)

126 mln euro

OP 3. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE (EFS)

84 mln euro

OP 4. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ (EFRR)

200 mln euro

OP 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (EFRR)

180 mln euro

OP 6. OCHRONA ŚRODOWISKA I RACJONALNE GOSPODAROWAANIE JEGO ZASOBAMI (EFRR)

95 mln euro

OP 7. POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ (EFS)

59 mln euro

OP 8. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (EFRR)

151 mln euro

OP 9. ROZWÓJ LOKALNY (EFS)

29 mln euro

 

Projekt RPO WP dostępny jest TUTAJ.

 

RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita alokacja na RPO WP: 1,86 mld euro 

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY (EFRR)

161 mln euro

OP 2. PRZEDSIĘBIORSTWA (EFRR)

174 mln euro

OP 3. EDUKACJA (EFS)

116 mln euro

OP 4. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE (EFRR)

67 mln euro

OP 5. ZATRUDNIENIE (EFS)

223 mln euro

OP 6. INTEGRACJA (EFS)

114 mln euro

OP 7. ZDROWIE (EFRR)

107 mln euro

OP 8. KONWERSJA (EFRR)

161 mln euro

OP 9. MOBILNOŚĆ (EFRR)

335 mln euro

OP 10. ENERGIA (EFRR)

215 mln euro

OP 11. ŚRODOWISKO (EFRR)

121 mln euro

 

Projekt RPO WP dostępny jest TUTAJ.

 

RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita alokacja na RPO WŚ: 3,47 mld euro 

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. NOWOCZESNA GOSPODARKA (EFRR)

241 mln euro

OP 2. CYFROWE ŚLĄSKIE (EFRR)

140 mln euro

OP 3. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP (EFRR)

262 mln euro

OP 4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIII GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (EFRR)

744 mln euro

OP 5. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW (EFRR)

237 mln euro

OP 6. TRANSPORT (EFRR)

504 mln euro

OP 7. REGIONALNY RYNEK PRACY (EFS)

226 mln euro

OP 8. REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (EFS)

208 mln euro

OP 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE (EFS)

259 mln euro

OP 10. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA (EFRR)

293 mln euro

OP 11. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO (EFS)

165 mln euro

OP 12. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA (EFRR)

81 mln euro

 

Projekt RPO WŚ dostępny jest TUTAJ.


RPO Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020

Całkowita alokacja na RPO WŚ: 1,36 mld euro 

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. INNOWACJE I NAUKA (EFRR)

80 mln euro

OP 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA (EFRR)

208 mln euro

OP 3. EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA (EFRR)

196 mln euro

OP 4. DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE (EFRR)

216 mln euro

OP 5. NOWOCZESNA KOMUNIKACJA (EFRR)

152 mln euro

OP 6. ROZWÓJ MIAST (EFRR)

144 mln euro

OP 7. SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE (EFRR)

157 mln euro

OP 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO (EFS)

80 mln euro

OP 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM (EFS)

116 mln euro

OP 10. OTWARTY RYNEK PRACY (EFS)

192 mln euro

 

Projekt RPO WŚ dostępny jest TUTAJ.

 

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020

Całkowita alokacja na RPO WiM: 1,72 mld euro 

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR (EFRR)

310 mln euro

OP 2. KADRY DLA GOSPODARKI (EFS)

84 mln euro

OP 3. CYFROWY REGION (EFRR)

86 mln euro

OP 4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (EFRR)

246 mln euro

OP 5. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW (EFRR)

147 mln euro

OP 6. KULTURA I DZIEDZICTWO (EFRR)

52 mln euro

OP 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA (EFRR)

257 mln euro

OP 8. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI (EFRR)

64 mln euro

OP 9. DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH (EFRR)

80 mln euro

OP 10. REGIONALNY RYNEK PRACY (EFS)

212 mln euro

OP 11. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE (EFS)

126 mln euro

 

Projekt RPO WiM dostępny jest TUTAJ.

 

Wielkopolski RPO na lata 2014-2020

Całkowita alokacja na WRPO: 2,45 mld euro 

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. INNOWACYJNA I KONKURANCYJNA GOSPODARKA (EFRR)

527 mln euro

OP 2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE (EFRR)

105 mln euro

OP 3. ENERGIA (EFRR)

414 mln euro

OP 4. ŚRODOWISKO (EFRR)

254 mln euro

OP 5. TRANSPORT (EFRR)

494 mln euro

OP 6. RYNEK PRACY (EFS)

329 mln euro

OP 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE (EFS)

232 mln euro

OP 8. EDUKACJA (EFS)

158 mln euro

OP 9. INFRASTRUKTRA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO (EFRR)

280 mln euro

 

Projekt WRPO dostępny jest TUTAJ.

 

RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Całkowita alokacja na RPO WZ: 1,60 mld euro 

Oś Priorytetowa (fundusz)

Alokacja

OP 1. GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE (EFRR)

429 mln euro

OP 2. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (EFS)

228 mln euro

OP 3. OCHRONA ŚRODOWISKA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU (EFRR)

88 mln euro

OP 4. NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA (EFRR)

110 mln euro

OP 5. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT (EFRR)

354 mln euro

OP 6. RYNEK PRACY (EFS)

199 mln euro

OP 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE (EFS)

142 mln euro

OP 8. EDUKACJA (EFS)

107 mln euro

OP 9. INFRASTRUKTURA PUBLICZNA (EFRR)

146 mln euro

 

Projekt RPO WZ dostępny jest TUTAJ.

 


Powrót