Artykuły

NIE, 27.07.2014

Wsparcie dla MMŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020MMŚP z Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) otrzymają dodatkowe wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Wartość wsparcia 2,117 mld euro

Program będzie wpisywał się w cztery cele tematyczne:

 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
 2. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury
 3. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
 4. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych


Wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej  będzie realizowany poprzez wsparcie:

 • innowacyjności i B+R
 • konkurencyjności przedsiębiorstw
 • układów transportowych w miastach wojewódzkich i ich obszarach funkcjonalnych
 • spójności wewnętrznej makroregionu
   

 

INNOWACYJNA POLSKA WSCHODNIA

Cel: zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R

Zakres wsparcia:

1. Wsparcie działalności B+R+I przedsiębiorstw

 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
 • ponadregionalne projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu wdrożenie ich wyników do gospodarki


2. Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej

 • profesjonalizacja i rozszerzenie usług
 • animacja usług B+R
 • stworzenie ponadregionalnej sieci współpracy


Beneficjenci:

 • przedsiębiorcy i ich konsorcja
 • ponadregionalne inicjatywy klastrowe i konsorcja ich członków
 • ośrodki innowacji (parki naukowo-technologiczne, inkubatory)


Wartość wsparcia 485 mln euro


 PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA

Cele:

 • sprzyjanie powstawaniu MŚP
 • wzrost internacjonalizacji MŚP
 • wzmocnienie powiązań kooperacyjnych


Zakres wsparcia:  platformy startowe dla nowych pomysłów, internacjonalizacja MŚP, ponadregionalne powiązania kooperacyjne (klastry)

Beneficjenci:

 • przedsiębiorcy
 • inicjatywy klastrowe
 • instytucje otoczenia biznesu


Wartość wsparcia 474,4 mln euro


Cel: wzrost internacjonalizacji MŚP

Zakres wsparcia:

 • internacjonalizacja działalności MŚP poprzez doradztwo
 • internacjonalizacja klastrów w zakresie B+R+I

 
Cel: tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP

Zakres wsparcia:

 • platformy startowe dla nowych pomysłów – wparcie w zakresie przygotowania i rozwoju nowego (innowacyjnego) pomysłu / koncepcji poprzez wyspecjalizowane wsparcie doradcze (etap działalności przedbiznesowej); wsparcie związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa (typu start-up).


Cel: wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie

Zakres wsparcia:

 • wsparcie klastrów
 • tworzenie i rozwój sieciowych produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym

 
Działanie obejmuje kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wsparcie na rzecz zwiększenia zagranicznej wymiany handlowej związane m. in. z:

 • analizą rynku docelowego,
 • przedstawieniem możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji,
 • wyselekcjonowaniem oraz nawiązaniem bezpośrednich kontaktów z partnerami zagranicznymi,
 • organizacją spotkań bezpośrednich z partnerami zagranicznymi (z możliwą obsługą asysty oraz tłumacza),
 • usługami marketingowymi,
 • certyfikacją na danym rynku. Istotnym aspektem działania jest wsparcie MŚP chcących rozpocząć lub rozszerzyć działalność eksportową poprzez doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych, pomocy w ich przeprowadzeniu, jak również pomocy na późniejszym etapie związanej m.in. z usługami PR i marketingowymi, pomocą przy uzyskaniu certyfikatów, doradztwem prawnym i handlowym. Dodatkowo w ramach internacjonalizacji MŚP wspierane będą działania, które ogniskować będą się wokół udziału przedsiębiorców w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych i branżowych. wynikające z ich indywidualnego zapotrzebowania.


Działanie: internacjonalizacja działalności MŚP


W ramach działania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia związane z internacjonalizacją klastrów w zakresie B+R+I:

 • tworzenie sieci międzynarodowych powiązań kooperacyjnych,
 • wymiana specjalistów,
 • udział w międzynarodowych zespołach badawczych,
 • opracowanie międzynarodowych projektów, prowadzących do przygotowania i złożenia wspólnych wniosków do programów międzynarodowych,
 • organizacja lub udział uczestników konsorcjum członków klastra w międzynarodowych seminariach, konferencjach, giełdach technologii lub warsztatach, związanych tematycznie z profilem działalności klastra.

 
Działanie: Wsparcie internacjonalizacji klastrów w zakresie B+R+I

 
Projekty mające na celu:

 • zwiększenie innowacyjności inicjatywy klastrowej (oraz jej członków), nie związane z wdrożeniem wyników własnych prac B+R ani kreatywną imitacją,
 • podniesie poziomu konkurencyjności członków struktur klastrowych Przykładowy zakres wsparcia:
 • projekty inwestycyjne (zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych),
 • projekty mające na celu zwiększenie innowacyjności klastra, nie związane z wdrożeniem wyników własnych prac B+R ani kreatywną imitacją,
 • doradztwo
 • utworzenie sieci sprzedaży produktów klastra,
 • działania marketingowe


 Działanie: Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej

 Więcej informacji: www.polskawschodnia.gov.pl/2014_2020

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich


Powrót