Artykuły

NIE, 27.07.2014

Wsparcie dla MMŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny RozwójW latach 2014 - 2020  MMŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój będą mogły otrzymać wsparcie w ramach kilku osi priorytetowych. Poniżej przedstawiono ogólne informacje odnośnie zakresu wsparcia.

Najważniejsze założenia POIR:

 • realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,
 • wsparcie projektów od pomysłu do rynku,
 • szczególne wsparcie dla firm z sektora MSP,
 • koncentracja na obszarach inteligentnych specjalizacji,
 • preferencje dla ekoinnowacji,
 • preferencje dla klastrów kluczowych.

 

Główni odbiorcy wsparcia w ramach PO IR:

 • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 • jednostki naukowe, uczelnie,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne).

 

Alokacja POIR: 10 187,5 mln EUR, w tym 8 614,1 mln EUR z EFRR
 


Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe

Przykładowe typy projektów:

 • Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe - wsparcie udzielane na realizację prac B+R przez konsorcja naukowo-przemysłowe (programy sektorowe, projekty aplikacyjne).
 • Wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw - od początkowej fazy badań aż do etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie można skomercjalizować w postaci produktu/ usługi/ technologii/ procesu.
 • Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych.


Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże firmy), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz uczelni, jednostki administracji publicznej (w przypadku działań o charakterze systemowym).


Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Przykładowe typy projektów:

 • Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych).
 • Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.
 • Kredyt na innowacje technologiczne - skierowany do MŚP i obejmujący projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.
 • Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw - gwarancje dla projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R przez firmy.
 • Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego - wspierające powstawanie i rozwój nowych firm.


Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże firmy), koordynatorzy klastrów, fundusz funduszy.


Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw

Przykładowe typy projektów:

 • Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów).
 • Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw.
 • Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje.
 • Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB (w tym wsparcie dla AIP).
 • Wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych.
 • Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych.
 • Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.
 • Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki.
 • Promocja turystyczna Polski.


Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, IOB, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej. 


 

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Przykładowe typy projektów:

 • Finansowanie badań naukowych, w tym: strategiczne programy badawcze dla gospodarki; regionalne agendy naukowo-badawcze; programy badawcze wirtualnych instytutów.
 • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki: wybrane projekty z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.
 • Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, tworzonych w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw.
 • Rozwój kadr sektora B+R, w tym m.in.: szkolenia, kursy i warsztaty z cenionymi ekspertami z kraju i zagranicy; rozwój umiejętności w zakresie zarządzania projektami B+R oraz współpracy z przedsiębiorstwami.


Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, IOB, jednostki administracji publicznej.


Oś priorytetowa V: Pomoc techniczna Beneficjenci: instytucje zaangażowane w realizację PO IR oraz partnerzy


Źródło: Portal Funduszy Europejskich


Powrót