Artykuły

NIE, 27.10.2013

Perspektywa 2014 – 2020 – Program Operacyjny Polska Cyfrowa (projekt z 2 października 2013 r.)Dzisiaj przybliżymy Państwu kształt projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Program będzie wspierał obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwoju e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo, aktywizacji cyfrowej społeczeństwa oraz upowszechniania TIK.

Wg najnowszego projektu PO PC z dnia 2 października br. program będzie obejmował 4 osie priorytetowe, w tym:

1. Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
2. Oś Priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd
3. Oś Priorytetowa III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa
4. Oś Priorytetowa IV. Pomoc techniczna

Ad 1. Oś I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

- Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, Priorytet Inwestycyjny 2.1 Poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o wysokiej przepustowości i wspieranie przyjęcia nowych technologii i sieci w gospodarce cyfrowej

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
Interwencja będzie polegać na wsparciu projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowej oraz jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 – budowę, rozbudowę i przebudowę sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu o parametrach co najmniej 30 Mb/s.

Potencjalni beneficjenci:
- przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
- jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy mechanizmy rynkowe zawiodą i przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze).

Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ad. 2 Oś II. E-Administracja i otwarty rząd realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

- Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, Priorytet Inwestycyjny 2.3 Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia

Cel szczegółowy 2: Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
Interwencja obejmie wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości oraz integracji usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej. Kluczowe obszary:
- sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie;
- rynek pracy;
- ochrona zdrowia;
- wymiar sprawiedliwości i sądownictwo;
- bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe;
- prowadzenie działalności gospodarczej;
- zamówienia publiczne;
- podatki i cła;
- ubezpieczenia i świadczenia społeczne;
- prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych.

Potencjalni beneficjenci:
- jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
- sądy i jednostki prokuratury,
- konsorcja uprawnionych podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi lub podmiotami leczniczymi o charakterze ponadregionalnym.

Cel szczegółowy 3: Poprawa cyfrowej efektywności urzędów

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
Upowszechnienie standardów i dobrych praktyk w zakresach kluczowych z tego punktu widzenia, takich jak m.in.: polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego, przetwarzanie danych osobowych, upowszechnienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz systemów klasy ERP, standaryzacja kluczowych interfejsów między modułami wykorzystywanego oprogramowania, zapewnienie interoperacyjności istniejących systemów oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej, zapewnienie otwartego, bezwnioskowego dostępu do informacji sektora publicznego, kwalifikacje kadr IT.

Potencjalni beneficjenci:
- urzędy administracji rządowej.
W przypadku urzędów posiadających jednostki terenowe beneficjentem aplikującym o wsparcie będzie urząd, natomiast wsparciem objęte mogą być również podległe mu jednostki terenowe.

Cel szczegółowy 4: Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego

1) Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
Projekty zwiększające podaż ISP poprzez:
- opisywanie ISP metadanymi według standardów zaproponowanych przez ministra właściwego ds. informatyzacji,
- dostosowanie informacji do formatów umożliwiających odczyt maszynowy,
- digitalizację ISP, w szczególności zasobów kultury,
- poprawę jakości danych,
- udostępnienie informacji on-line za pomocą profesjonalnych narzędzi, w szczególności interfejsów programistycznych (API) oraz repozytoriów z danymi surowymi,
- poprawę dostępności ISP zgodnie ze standardami WCAG 2.0,
- budowę lub rozbudowę infrastruktury na potrzeby przechowywania udostępnianych informacji.

Potencjalni beneficjenci:
- jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, państwowe i współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
- archiwa państwowe,
- spółki prawa handlowego działające w sferze audiowizualnej,
- konsorcja uprawnionych beneficjentów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami badawczo-rozwojowymi.

2) Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
Wsparcie polega na dostarczeniu podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachęty do tworzenia usług, treści i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Usługi takie będą mogły być oferowane przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych. Premiowane powinny być projekty realizujące cele publiczne, rozszerzające funkcjonalności standardowo dostępne w ramach publicznych systemów teleinformatycznych, oraz zwiększające dostępność treści i usług zgodnie ze standardami WCAG 2.0. Wspierane projekty mogą w szczególności rozwijać e-usługi publiczne poprzez: rozszerzenie funkcji e-usług oferowanych przez administrację; integrację e-usług publicznych pochodzących z różnych instytucji i jednostek sektora publicznego; łączenie e-usług publicznych z e-usługami komercyjnymi.

Potencjalni beneficjenci:
- jednostki naukowe,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorcy.


Ad. 3 Oś III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

- Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, Priorytet Inwestycyjny 2.2 Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK

Cel szczegółowy 6: Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji

1) E – pionier – promowanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych poprzez konkurs i program dla zdolnych programistów

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
W ramach działania przewiduje się konkursy dla uzdolnionych studentów kierunków z zakresu TIK (działających indywidualnie lub w ramach interdyscyplinarnych zespołów studentów). W ramach konkursu przedstawiane będą projekty innowacyjnych produktów/usług do wykorzystania w działalności społecznej, biznesowej lub administracji publicznej.

Potencjalni beneficjenci:
- do rozstrzygnięcia.

- Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, Priorytet Inwestycyjny 2.3 Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia

Cel szczegółowy 5: E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z Internetu

1) Wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań cyfrowej integracji i aktywizacji

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
Działanie dotyczy wsparcia w zakresie cyfrowego aktywizowania i zintegrowania lokalnych społeczności. Służyć temu będą lokalne centra aktywności, które oferując dostęp do szybkiego Internetu, odpowiedni sprzęt, a przede wszystkim szeroką ofertę usług szkoleniowo-doradczych, przyciągać będą obecnych oraz przyszłych użytkowników Internetu i nowoczesnych technologii.

Potencjalni beneficjenci:
- jst oraz ich związki i stowarzyszenia,
- organizacje pozarządowe i ich partnerstwa.

2) Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
Wsparcie otrzymają podmioty realizujące inicjatywy o charakterze prospołecznym i ponadregionalnym, skierowane na:
- podnoszenie kompetencji cyfrowych z nastawieniem na praktyczne ich wykorzystanie, w tym głównie grup wymagających szczególnego rodzaju wsparcia (m.in. osoby niepełnosprawne) oraz niemobilne;
- animowanie innowacyjnych działań budujących kapitał społeczny (w tym postawy partycypacyjne) z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
- stworzenie innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych wśród osób o średnim poziomie kompetencji.

Potencjalni beneficjenci:
- organizacje pozarządowe,
- konsorcja powyższych z jst,
- instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku.

3) Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz zwiększania znaczenia e-umiejętności oraz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
Interwencja polega na prowadzeniu kampanii edukacyjno-informacyjnych, których celem jest eliminowanie barier mentalnych przez podniesienie świadomości publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych. Prowadzone działania będą dotyczyły TIK w szerszym zakresie niż sama interwencja POPC.

Potencjalni beneficjenci:
- beneficjent pozakonkursowy.

Podział środków na poszczególne osi priorytetowe przedstawia się następująco:

- Oś I – 44,9% (0,873 mld euro),
- Oś II – 45,5% (0,885 mld euro),
- Oś III – 6,7% (0,13 mld euro),
- Oś IV – 3,0% (0,058 mld euro),
RAZEM: 1,946 mld euro.

Obecnie trwają konsultacje społczne projektu PO PC, które potrwają do 6 listopada br. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Powrót