Artykuły

SOB, 05.10.2013

Perspektywa 2014 – 2020 – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekt z 6 września 2013 r.)Kontynuatorem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w zakresie jego komponentu centralnego będzie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

 

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 będzie współfinansował krajowy program operacyjny (PO WER) oraz 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO). Na poziomie regionalnym EFS będzie finansował bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast PO WER, jako program krajowy, będzie koncentrował się na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych.

 

Wg najnowszego projektu PO WER z dnia 6 września br. program będzie obejmował 5 osi priorytetowych, w tym:

 

1. Oś Priorytetowa I. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

2. Oś Priorytetowa II. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

3. Oś Priorytetowa III. Osoby młode na rynku pracy

4. Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

5. Oś Priorytetowa V. Pomoc techniczna

 

Ad 1.

 

Oś I. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

 

- Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, Priorytet Inwestycyjny 8.8 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- Stworzenie modelu monitorującego różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wykonujących pracę o tej samej wartości;

- Opracowywanie i wdrażanie zmian w zakresie równości szans płci na poziomie legislacyjnym, w tym przygotowywanie projektów zmian aktów prawnych;

- Opracowywanie i wdrażanie modelowych programów przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia (np. programy wspierające przy wyborze ścieżki kariery zawodowej, programy promujące równy udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych);

- Wsparcie rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy równości szans płci;

- Opracowanie i wdrożenie standardów, programów i modeli opieki nad osobami zależnymi oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym;

- Promocja rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego w tym rozwiązań mających na celu zwiększenie aktywności zawodowej opiekunów dzieci w wieku do lat 3 i osób zależnych, w tym podnoszenie kwalifikacji kadry samorządów gmin odpowiedzialnych za rozwój form opieki na dziećmi do lat 3.

 

Potencjalni beneficjenci:

- minister właściwy ds. pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny

- Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

 

- Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, Priorytet Inwestycyjny 8.9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- budowa systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania na zmiany gospodarcze,

- podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian,

- upowszechnienie zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi w MMŚP.

 

Potencjalni beneficjenci:

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

- Minister właściwy ds. gospodarki

- Partnerzy społeczni i gospodarczy

 

- Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, Priorytet Inwestycyjny 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem;

- ogólnokrajowe programy w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia;

- prowadzenie badań i analiz nad starzeniem się i sytuacją osób starszych (np. w ramach badań SHARE) oraz ich upowszechnianie.

 

Potencjalni beneficjenci:

- minister właściwy ds. Zdrowia

- minister właściwy ds. pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny

- Narodowy Fundusz Zdrowia

- podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów profilaktycznych (np. uczelnie

medyczne, szpitale kliniczne, instytuty badawcze podległe MZ)

- minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

 

- Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, Priorytet Inwestycyjny 8.11 Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania mające na celu zwiększenie transnarodowej mobilności pracowników

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- wdrażanie rozwiązań systemowych zwiększających efektywność usług świadczonych na rzecz klientów instytucji rynku pracy (m.in. modernizacja struktur organizacyjnych, podnoszenie kwalifikacji kadr instytucji rynku pracy, zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych),

- modernizacja systemu zarządzania informacjami wykorzystywanymi w usługach rynku pracy,

- wsparcie sieci EURES niezwiązanych z bezpośrednim świadczeniem usług dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców.

 

Potencjalni beneficjenci:

- Minister właściwy do spraw pracy

 

- Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Priorytet Inwestycyjny 9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- wypracowanie rozwiązań systemowych i przygotowanie zmian systemowych w obszarze pomocy i integracji społecznej, służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz społeczności marginalizowanych,

- podnoszenie kwalifikacji pracowników pomocy i integracji społecznej w zakresie aktywnej integracji i ekonomii społecznej.

 

Potencjalni beneficjenci:

- minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego.

 

- Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Priorytet Inwestycyjny 9.7 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- wypracowanie rozwiązań systemowych mających na celu zwiększenie jakości usług społecznych (m.in. usług pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) i ich dostępność dla osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym opracowanie standardów i metod dystrybucji tych usług,

2) zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez wdrożenie działań projakościowych.

 

Potencjalni beneficjenci:

– minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego

– minister właściwy ds. zdrowia

 

- Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Priorytet Inwestycyjny 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- wypracowanie rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej mających na celu stworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju ekonomii społecznej,

- koordynacja działań podejmowanych przez regiony na rzecz ekonomii społecznej, w tym w szczególności koordynacja działań w zakresie wdrażania rozwiązań systemowych w obszarze ekonomii społecznej, zwiększenie dostępu do kapitału zwrotnego dla podmiotów ekonomii społecznej (dostęp do pożyczek i poręczeń).

 

Potencjalni beneficjenci:

- minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,

- Bank Gospodarstwa Krajowego,

- podmioty ekonomii społecznej.

 

- Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, Priorytet Inwestycyjny 10.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania m. in poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się na wszystkich etapach edukacyjnych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu: kontynuacja wdrażania rozwiązań w obszarze e-edukacji w zakresie opracowania materiałów metodycznych i dydaktycznych z wykorzystaniem ICT, modernizacja treści i metod kształcenia, doskonalenie podstaw programowych,

- wzmocnienie jakości pracy przedszkoli, szkół i placówek, w tym ich oceny, kontroli i monitoringu (rozwój narzędzi monitoringu i ewaluacji, wsparcie działań instytucji nadzoru pedagogicznego, modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych, wzmocnienie zdolności systemu edukacji do wykorzystywania wyników i wniosków z badań edukacyjnych, nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych),

- wzmocnienie wybranych mechanizmów i procesów zarządzania w oświacie,

- podwyższanie kwalifikacji i umiejętności kadr systemu oświaty, w tym kadry zarządzającej oświatą (kuratoriów oświaty, organów prowadzących),

- wzmocnienie systemu wspierania szkół i placówek ukierunkowanego na ich rozwój,

- przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu w edukacji – działania systemowe.

 

Potencjalni beneficjenci:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej,

- Ośrodek Rozwoju Edukacji,

- KOWEZiU,

- Instytut Badań Edukacyjnych,

- Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,

- Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

- Centrum Informatyczne Edukacji.

 

- Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, Priorytet Inwestycyjny 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- rozwój krajowego systemu kwalifikacji, w tym m.in. prowadzenie zintegrowanego rejestru kwalifikacji,

- dostosowanie kształcenia i szkolenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez rozwijanie współpracy przedstawicieli pracodawców z instytucjami edukacyjnymi,

- wsparcie instytucji dostarczających usługi edukacyjne dla osób dorosłych w zakresie podnoszenia jakości, trwałości ich oferty oraz powiązań z gospodarką,

- stworzenie i rozwój systemu zapewniania jakości usług rozwojowych, w tym wypracowanie mechanizmów umożliwiających ocenę jakości usług świadczonych przez instytucje szkoleniowe, edukacyjne,

- wsparcie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr systemu ochrony zdrowia.

 

Potencjalni beneficjenci:

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

- Minister właściwy ds. gospodarki

- Minister właściwy ds. zdrowia

- Minister właściwy ds. edukacji

- Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

- Instytut Badań Edukacyjnych

- instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych.

 

- Cel tematyczny 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej, Priorytet Inwestycyjny 11.3 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrych rządów

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia (przykłady):

- Uproszczenie obowiązującego prawa gospodarczego w celu ułatwienia warunków rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej,

- Budowa i wdrożenie nowoczesnych metod prezentowania planowanych i wprowadzonych regulacji w celu zapewnienia przejrzystości procesu stanowienia prawa,

- Działania zmierzające do ukształtowania racjonalnej struktury sądownictwa oraz jednostek organizacyjnych prokuratury oraz racjonalnego rozmieszczenia zasobów ludzkich,

- Wprowadzenie powszechnego systemu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenia jakości świadczonych usług,

- Rozwijanie umiejętności oraz wyposażenie w odpowiednie narzędzia analityczne pracowników administracji publicznej uczestniczących w wydawaniu decyzji administracyjnych,

- Rozwijanie i wdrażanie systemów/narzędzi monitorowania i zarządzania politykami publicznymi na wszystkich szczeblach zarządzania państwem,

- Budowanie zdolności administracyjnej na różnych poziomach w zakresie zagadnień objętych reformą planowania przestrzennego.

 

Potencjalni beneficjenci:

Ministrowie właściwi ds. administracji publicznej, sprawiedliwości, gospodarki, budżetu, pracy i zabezpieczenia społecznego, członkowstwa Polski w EU i spraw zagranicznych, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rządowe Centrum Legislacji, Prokuratura Generalna, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

Ad. 2

Oś II. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

 

- Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Priorytet Inwestycyjny 10.2. Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- poprawa jakości programów kształcenia w zakresie ich lepszego dostosowania do potrzeb społeczno-gospodarczych (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich, współorganizowaniem i realizacją programów kształcenia we współpracy z pracodawcami),

- zamawianie kształcenia: przez ministra ds. szkolnictwa wyższego/ministra ds. zdrowia w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju; na wniosek pracodawców lub organizacji pracodawców przy aktywnym ich współuczestnictwie w realizacji kształcenia zamawianego,

- wspieranie wysokiej jakości staży dla studentów i doktorantów,

- zwiększanie efektywności i jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające studentów w zakresie ich wejścia i aktywnego uczestnictwa w rynku pracy,

- wsparcie mobilności i otwartości międzynarodowej środowisk akademickich (np. programy międzynarodowych studiów doktoranckich, przyjazdy visiting professors z zagranicy i prowadzenie zajęć przez wykładowców z zagranicy, prowadzenie studiów w j. angielskim, wspieranie możliwości studiowania w Polsce przez cudzoziemców),

 -wspieranie uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie i programy kształcenia,

- zagraniczne i krajowe staże dydaktyczne i szkolenia dla nauczycieli akademickich i doktorantów,

- rozwój potencjału dydaktycznego uczelni,

- wdrażanie modeli zarządzania jakością przez uczelnie,

- wsparcie kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarskim i lekarskodentystycznym,

- podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.

 

Potencjalni beneficjenci:

- minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego

- minister właściwy ds. zdrowia

- uczelnie.

 

Ad. 3

Oś III. Osoby młode na rynku pracy realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

 

- Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, Priorytet Inwestycyjny 8.6 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, zwłaszcza tych którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET)

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,

- działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób młodych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy,

- pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby wchodzące na rynek pracy,

- wspieranie mobilności zawodowej osób młodych.

 

Potencjalni beneficjenci:

- Bank Gospodarstwa Krajowego,

- Powiatowe Urzędy Pracy,

- Ochotnicze Hufce Pracy,

- partnerzy społeczni,

- organizacje pozarządowe,

- niepubliczne agencje zatrudnienia.

 

Ad. 4

Oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

 

PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH INNOWACJI SPOŁECZNYCH:

- 8.5 zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

- 8.8 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego

- 8. 9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

- 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się

- 9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności

- 9. 8 wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych

- 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktykę i przyuczania do zawodu, takich jak dwutorowe systemy kształcenia

- 11.3 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrych

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- Przetestowanie, wypracowanie i włączenie do polityki i praktyki;

- Inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich rozwinięcie i opracowanie, oraz przetestowanie i upowszechnienie.

 

Potencjalni beneficjenci:

- Podmioty publiczne

- Podmioty prywatne

- Indywidualne osoby.

 

PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMÓW MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ:

 

- 8.5 zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

- 8.9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

- 9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności

- 10.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego

- 10.2 Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć

- 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktykę i przyuczania do zawodu, takich jak dwutorowe systemy kształcenia

- 11.3 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrych

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- Staże

- Praktyki

- Job-shadowing

- Wymiana pracowników

- Wolontariat.

 

Potencjalni beneficjenci:

- Podmioty publiczne

- Podmioty prywatne.

 

PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ:

 

- 8.5 zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

- 8.8 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego

- 8.9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

- 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się

- 9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności

- 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych

- 10.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego

- 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktykę i przyuczania do zawodu, takich jak dwutorowe systemy kształcenia

- 11.3 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrych

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- Wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie

- Import, eksport nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie

- Konferencje / spotkania / warsztaty / seminaria

- Wizyty studyjne

- Prowadzenie badań i analiz

- Przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie publikacji, opracowań, raportów

- Wsparcie sieci współpracy.

 

Potencjalni beneficjenci:

- Podmioty publiczne

- Podmioty prywatne.

 

Podział środków na poszczególne osi priorytetowe przedstawia się następująco:

 

- Oś I – 27,9% (0,89 mld euro),

- Oś II – 31,7% (1,01 mld euro),

- Oś III – 22,6% (0,72 mld euro),

- Oś IV – 13,8% (0,44 mld euro),

- Oś V – 4,1% (0,13 mld euro),

RAZEM: 3,19 mld euro.

 

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu PO WER, które potrwają do 25 października br. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Powrót