Artykuły

PON, 30.09.2013

Perspektywa 2014 – 2020 – Program Operacyjny Polska Wschodnia (projekt z września 2013 r.)Kolejnym dokumentem, który Państwu przybliżymy jest projekt Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. PO PW 2014-2020 stanowi swoistą kontynuację kończącego się powoli Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

 

Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej i będzie on realizowany poprzez wsparcie w obszarze innowacyjności i B+R, wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji, wsparcie w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz wsparcie w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu.

 

Wg najnowszego projektu PO PW z września br. program będzie obejmował 5 osi priorytetowych, w tym:

 

1. Oś Priorytetowa I. Innowacyjna Polska Wschodnia

2. Oś Priorytetowa II. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

3. Oś Priorytetowa III. Nowoczesna infrastruktura transportowa

4. Oś Priorytetowa IV. Nowoczesna infrastruktura kolejowa

5. Oś Priorytetowa V. Pomoc techniczna

 

Ad 1. Oś I. Innowacyjna Polska Wschodnia realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

 

- Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne, Priorytet Inwestycyjny 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- wdrażanie innowacji wymagające przeprowadzenia prac B+R,

- wdrażanie innowacji wymagające stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej,

- wsparcie prac B+R realizowanych przez inicjatywy o charakterze ponadregionalnym, obejmujących realizację projektu innowacyjnego od fazy badań, przez prace rozwojowe, aż po wytworzenie linii demonstracyjnej i wdrożenie wyników prac B+R (tj. działalność kompleksowa w obszarze B+R: działalność badawczo-rozwojowa, mająca na celu przygotowanie prototypu (komponent badawczy) i wdrożenie wyników prac B+R do systemu produkcji (komponent wdrożeniowy)).

 

Potencjalni beneficjenci:

- przedsiębiorcy i ich konsorcja,

- ponadregionalne inicjatywy klastrowe,

- konsorcja członków inicjatyw klastrowych,

- ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii).

 

Ad. 2 Oś II. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

 

- Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Priorytet Inwestycyjny 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- Platformy startowe dla nowych pomysłów.

 

Potencjalni beneficjenci:

Ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne oraz inkubatory przedsiębiorczości).

 

- Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Priorytet Inwestycyjny 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- Wsparcie internacjonalizacji działalności MŚP poprzez kompleksowe indywidualne doradztwo (projekt systemowy) oraz promocję proeksportową (udział w międzynarodowych targach branżowych i w zagranicznych),

Wsparcie internacjonalizacji klastrów w zakresie B+R+I.

 

Potencjalni beneficjenci:

- przedsiębiorcy,

- ponadregionalne inicjatywy klastrowe.

 

- Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Priorytet Inwestycyjny 3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- Wsparcie rozwoju istniejących ponadregionalnych klastrów mających na celu realizację wspólnych przedsięwzięć produktowych i usługowych (nie związanych z działalnością B+R tzw. non R&D innovation)), w tym mających na celu generowanie nowych miejsc pracy.

- Wsparcie sieciowych przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozwojem kompleksowych produktów turystycznych o znaczeniu co najmniej ponadregionalnym, w tym generujących nowe miejsca pracy w sektorze MŚP.

 

Potencjalni beneficjenci:

- inicjatywy klastrowe,

- konsorcja członków inicjatyw klastrowych.

 

Ad. 3 Oś III. Nowoczesna infrastruktura transportowa realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

 

- Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet Inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- budowa/przebudowa sieci szynowych, trolejbusowych i autobusowych wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru,

- budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej, w tym

intermodalnych dworców przesiadkowych,

- wdrożenie nowych systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej.

 

Potencjalni beneficjenci:

- miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, w tym w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego zlokalizowanymi na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej/innymi podmiotami (np. PKP, PKS);

- związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej, w skład których wchodzi miasto wojewódzkie Polski Wschodniej.

 

- Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, Priorytet Inwestycyjny 7.2. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- przebudowa istniejącej sieci drogowo-ulicznej,

- budowa obwodnic wewnętrznych,

- budowa / przebudowa odcinków dróg wyprowadzających ruch z miasta.

 

Potencjalni beneficjenci:

- miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, w tym w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego zlokalizowanymi na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej/Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad;

- związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej, w skład których wchodzi miasto wojewódzkie Polski Wschodniej;

- jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu województwa w ramach makroregionu Polski Wschodniej.

 

Ad. 4 Oś IV. Nowoczesna infrastruktura kolejowa realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

 

- Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, Priorytet Inwestycyjny 7.4. Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego

 

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:

- budowa, modernizacja, rehabilitacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T o znaczeniu regionalnym, której zarządcą jest samorząd lub PKP PLK SA oraz zakup i modernizacja taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich

 

Potencjalni beneficjenci:

Beneficjentem projektów realizowanych w ramach PI 7.4 będzie zarządca infrastruktury kolejowej - PKP PLK S.A.

 

Podział środków na poszczególne osi priorytetowe przedstawia się następująco:

 

- Oś I – 24,3% (0,49 mld euro),

- Oś II – 17,2% (0,34 mld euro),

- Oś III – 42,2% (0,84 mld euro),

- Oś IV – 14,9% (0,30 mld euro),

- Oś V – 1,5% (0,03 mld euro),

RAZEM: 2,00 mld euro.

 

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu PO PW, które potrwają do 25 października br. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Powrót