Artykuły

SOB, 21.09.2013

Perspektywa 2014 – 2020 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z dnia 26 sierpnia 2013 r.)Po Umowie Partnerstwa przyszedł czas na największy w nowej perspektywie finansowej program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Na jego realizację przeznaczone zostanie około 24,16 mld euro, co stanowić będzie ponad 33% środków pochodzących z budżetu polityki spójności na lata 2014 – 2020.

Głównym celem PO IiŚ 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Wg najnowszego projektu PO IiŚ z dnia 26 sierpnia br. program będzie obejmował 8 osi priorytetowych, w tym:

1. Oś Priorytetowa I. Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
2. Oś Priorytetowa II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
3. Oś Priorytetowa III. Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej
4. Oś Priorytetowa IV. Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej
5. Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego
6. Oś Priorytetowa VI. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego
7. Oś Priorytetowa VII. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
8. Oś Priorytetowa VIII. Pomoc techniczna

Ad 1. Oś I. Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

- Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet Inwestycyjny 4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
Inwestycje z zakresu wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz  z podłączeniem źródła do  sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w tym budowa/rozbudowa: farm wiatrowych o mocy pow. 10 MWe, instalacji na biomasę (pow. 5 MWth), instalacji na biogaz (pow. 1 MWe), sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Ponadto wsparcie obejmie w ograniczonym zakresie jednostki wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującej wodę (o mocy pow. 2 MWe) i słońce (pow. 1 MWe) oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej (pow. 2 MWth).

Potencjalni beneficjenci:
JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa i jej organy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.

- Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet Inwestycyjny 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
- zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie;
- budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji własnych OZE;
- zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji;
- wprowadzanie systemów zarządzania energią, przeprowadzania audytów energetycznych (przemysłowych).

Potencjalni beneficjenci:
- przedsiębiorcy (zgodnie z projektem linii demarkacyjnej inni niż MŚP).

- Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet Inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
Wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:
- ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
- przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
- instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
- instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;
- instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Potencjalni beneficjenci:
- JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa i jej organy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.

- Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet Inwestycyjny 4.4. Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na średnich i niskich poziomach napięcia

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana transformatorów;
- kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii,
- inteligentny system pomiarowy - (wyłącznie jako element budowy lub przebudowy w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych dla rozwoju OZE i/lub ograniczenia zużycia energii).

Potencjalni beneficjenci:
- przedsiębiorcy.

- Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet Inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
W ramach inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że wsparcie będzie ukierunkowane m.in. na projekty takie, jak:
- budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą;
- wymiana źródeł ciepła.

Potencjalni beneficjenci:
JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa i jej organy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.

- Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet Inwestycyjny 4.7. Promowanie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o popyt na ciepło użytkowe

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu;
- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE;
- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu;
- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE;
- budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Potencjalni beneficjenci:
JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa i jej organy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.

Ad. 2. Oś II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

- Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 5.2. Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- działania dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami;
- zabezpieczanie brzegów morskich przed skutkami zmian klimatu z wykorzystaniem metod przyrodniczych, opartych na ochronie biotechnicznej, uwzględniających potrzebę zachowania naturalnych procesów dynamiki brzegowej;
- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat zmian klimatu i adaptacji do nich dla szerokiego grona odbiorców.
- opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych wymaganych prawem unijnym lub krajowym;
- rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń oraz wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii;
- wsparcie systemu monitorowania środowiska;
- projekty z zakresu małej retencji realizowane na obszarze więcej niż jednego województwa;
- wsparcie projektów nakierowanych na poprawę bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałaniu suszy;
- działania dotyczące budowy lub modernizacji urządzeń wodnych – pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności inwestycji z wymogami prawa UE, w tym uwzględnieniem ich w dokumentach strategicznych przygotowywanych w celu wypełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy powodziowej.

Potencjalni beneficjenci:
JST i ich związków oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, a także przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.

- Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 6.1. Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- instalacje do termicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii wraz z infrastrukturą powiązaną w celu zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w danym regionie;
- absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji;
- racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, przez przedsiębiorców

Potencjalni beneficjenci:
JST i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.

- Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 6.2. Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM, w tym wyposażenie ich w: systemy odbioru ścieków komunalnych, oczyszczalnie ścieków, systemy i obiekty zaopatrzenia w wodę (wyłącznie w ramach kompleksowych projektów);
- infrastrukturę przetwarzania komunalnych osadów ściekowych;
- racjonalizacji gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu oczyszczania ścieków.

Potencjalni beneficjenci:
JST i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, a także przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.

- Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej , ochrona i rekultywacja gleby   oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych;
- utrzymanie lub zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu, w tym rozwój zielonej infrastruktury;
- opracowanie i wdrażanie dokumentów planistycznych zgodnie z kierunkami określonymi w Priorytetowych Rama Działań dla europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 (PAF) oraz w Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;
- wspieranie zrównoważonego zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo;
doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (wyłącznie podlegające Parkom Narodowym);
- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów.

Potencjalni beneficjenci:
JST i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe ,a także przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.

- Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 6.5. Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych  i redukcja zanieczyszczenia powietrza

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych;
- wsparcie dla zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów.

Potencjalni beneficjenci:
JST i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, a także przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.

Ad. 3. Oś III. Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

- Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet Inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego (sieci szynowych, trolejbusowych i autobusowych), zakup, modernizacja niskoemisyjnego taboru budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego taboru, budowa i rozbudowa węzłów przesiadkowych, innowacyjne transportowe systemy informacji i zarządzania ruchem (tylko jako element tu wskazanych projektów)

Potencjalni beneficjenci:
W obszarze transportu miejskiego beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia, a także zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu oraz przewoźnicy świadczący usługi w zakresie transportu pasażerskiego.

- Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, Priorytet Inwestycyjny 7.1. Wspieranie rozwoju multimodalnego Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportowego (Single European Transport Area– SEA) poprzez inwestycje w sieci TEN-T

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- budowa, przebudowa dróg znajdujących się w sieci TEN-T, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu na tych drogach (BRD, ITS)
- budowa, modernizacja i rehabilitacja sieci kolejowej (podniesienie parametrów do standardów sieci TEN-T) i infrastruktury dworcowej w TEN-T, zakup, modernizacja taboru dla połączeń międzynarodowych i międzyregionalnych
- inwestycje na rzecz zwiększenia przepustowości przestrzeni powietrznej i bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Potencjalni beneficjenci:
- zarządcy krajowej infrastruktury drogowej,
- zarządcy infrastruktury kolejowej (w tym dworcowej) oraz przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych,
- podmioty zarządzające portami lotniczymi leżącymi w sieci TEN-T oraz krajowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną,
- służby ratownicze (ratownictwo techniczne) oraz organy administracji i instytuty badawcze działające w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, Priorytet Inwestycyjny 7.3. Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury oraz wdrażanie rozwiązań i technik zarządzania i monitorowania ruchu: głównych śródlądowych dróg wodnych (w tym portów  śródlądowych); portów morskich w TEN-T i polskiego obszaru morskiego; centrów logistycznych i terminali przeładunkowych znajdujących się w sieci TEN-T.

Potencjalni beneficjenci:
- operatorzy terminali intermodalnych i przedsiębiorcy świadczący lub zamierzający świadczyć działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego;
- organy administracji właściwe w sprawach gospodarowania wodami oraz żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, a morskiego zarządy portów, urzędy morskie, służby ratownictwa morskiego oraz zarządcy kolejowej lub drogowej infrastruktury dostępu do portów morskich;
- organy administracji właściwe w sprawach gospodarowania wodami oraz żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, a morskiego zarządy portów, urzędy morskie, służby ratownictwa morskiego oraz zarządcy kolejowej lub drogowej infrastruktury dostępu do portów morskich.

- Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, Priorytet Inwestycyjny 7.4. Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- budowa, modernizacja, rehabilitacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T,  której zarządcą jest PKP PLK SA oraz zakup i modernizacja taboru kolejowego dla połączeń międzynarodowych i międzywojewódzkich;
- budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury, zakup, modernizacja taboru dla publicznego transportu kolejowego na obszarach funkcjonalnych miast (kolej aglomeracyjna, metro).

Potencjalni beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia, a także zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu oraz przewoźnicy świadczący usługi w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych;
- zarządcy infrastruktury kolejowej (w tym dworcowej) oraz przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych;
- służby ratownicze (ratownictwo techniczne).

Ad. 4. Oś IV. Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

- Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, Priorytet Inwestycyjny 7.1. Wspieranie rozwoju multimodalnego Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportowego (Single European Transport Area– SEA) poprzez inwestycje w sieci TEN-T

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- budowa dróg ekspresowych na sieci kompleksowej TEN-T, niezbędna do dokończenia tworzenia w pełni spójnej krajowej sieci drogowej o najwyższych parametrach.

Potencjalni beneficjenci:
- zarządca krajowej infrastruktury drogowej.

- Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, Priorytet Inwestycyjny 7.2. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- projekty drogowe związane z: połączeniem ośrodków miejskich z siecią TEN-T (drogi ekspresowe i drogi krajowe poza TEN-T), odciążeniem miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice, drogi wylotowe z miast).

Potencjalni beneficjenci:
- zarządca krajowej infrastruktury drogowej.

Ad. 5. Oś V. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

- Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, Priorytet Inwestycyjny 7.5. Rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart;
- budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart;
- budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego;
- rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG;
- rozbudowa możliwości skraplania i regazyfikacji instalacji LNG przyłączonych do systemu dystrybucyjnego (innych niż Terminal LNG).

Potencjalni beneficjenci:
- przedsiębiorstwa energetyczne, prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego oraz przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.

Ad. 6. Oś VI. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

- Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, Priorytet Inwestycyjny 6.3 Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
- ochrona zabytków – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 20 mln PLN;
- rozwój zasobów kultury (w tym poprawa jakości funkcjonowania instytucji kultury ) - minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 20 mln PLN.

Potencjalni beneficjenci:
- instytucje kultury, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO.

Ad. 7. Oś VII. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia realizować będzie następujące Cele Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne:

- Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Priorytet Inwestycyjny 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych

Przedsięwzięcia planowane do wsparcia:
Infrastruktura ratownictwa medycznego:
- wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie);
- modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych (remont, doposażenie);
- wsparcie przyszpitalnych całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców – przy SOR oraz jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, doposażenie);
- wsparcie baz lotniczego pogotowia ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie) oraz wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy;

Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych:
- wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym (roboty budowlane, doposażenie);
- wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie);
- wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej.

Potencjalni beneficjenci:
- podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego oraz szpitale ponadregionalne, instytuty badawcze uczestniczące w systemie ochrony zdrowia i przedsiębiorcy powstali z przekształcenia ww. podmiotów leczniczych.

Podział środków na poszczególne osi priorytetowe przedstawia się następująco:

- Oś I – 5,2% (1,26 mld euro),
- Oś II – 14,3% (3,46 mld euro),
- Oś III – 60,8% (14,69 mld euro),
- Oś IV – 12,0% (2,90 mld euro),
- Oś V – 2,7% (0,65 mld euro),
- Oś VI – 1,7% (0,40 mld euro),
- Oś VII – 2,1% (0,50 mld euro),
- Oś VIII – 1,2% (0,30 mld euro),
RAZEM: 24,16 mld euro.

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu PO IiŚ, które potrwają do 25 września br. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Powrót