Artykuły

Śro, 26.12.2012

Oferta Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich PrzedsiębiorstwKrajowy System Usług (KSU) to system, który grupuje obecnie ponad 200 organizacji specjalizujących się w świadczeniu usług (w tym informacyjnych, doradczych, finansowych) na rzecz przedsiębiorców oraz osób podejmujących działalność gospodarczą. W szczególności misją KSU jest rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia.

W ramach KSU oferowane są następujące rodzaje usług:

 • informacyjne – dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą,
 • informacyjne - opieka nad klientem w korzystaniu z usług specjalistycznych KSU,
 • doradcze - asysta w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • doradcze - o charakterze proinnowacyjnych (Krajowa Sieć Innowacji KSU),
 • finansowe w zakresie udzielania pożyczek – usługi umożliwiające uzyskanie finansowania zewnętrznego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • finansowe w zakresie udzielania poręczeń – usługi umożliwiające uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia kredytów lub pożyczek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Usługi realizowane w ramach KSU są albo bezpłatne lub częściowo dofinansowane ze środków publicznych.

Usługi informacyjne:

Realizowane są przez Punkty Konsultacyjne (PK) działające we wszystkich województwach i obejmują udzielanie bezpłatnych informacji m.in. z zakresu:

 • administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zatrudniania cudzoziemców,
 • świadczenia usług na odległość, w tym elektronicznych,
 • prawa ochrony konkurencji,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
 • ochrony własności intelektualnej,
 • systemów jakości ISO 9001 i HACCP,
 • rozwoju zasobów ludzkich,
 • wykorzystywania technologii informacyjnych,
 • ochrony interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
 • możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
 • wymogów ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
 • prawa zamówień publicznych,
 • zakresu korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
 • podstawowych informacji nt. usług specjalistycznych KSU,
 • oraz innych, stwierdzonych w trakcie diagnozy.

Listę aktualnych Punktów Konsultacyjnych można znaleźć na stronie KSU:

http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/opieka_nad_klientem_oraz_doradztwo/zapytanie_o_usluge?first=Y

Usługi doradcze:

Prowadzone są w formie:

 • asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej – usługa doradcza w tym zakresie obejmuje m.in.: diagnozę potrzeb klienta, konsultacje nt. profilu planowanej działalności, analizę SWOT planowanej działalności, analizę form i źródeł finansowania działalności, pomoc w przygotowaniu Biznes Planu, pomoc w wyborze formy prawnej, przygotowanie dokumentów rejestracyjnych itp.
 • asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej – doradztwo w tym zakresie obejmuje m.in.: marketing przedsiębiorstwa, organizację firmy, finanse przedsiębiorstwa itp.
 • usług proinnowacyjnych Krajowej Sieci Innowacji (KSI) – doradztwo obejmuje przede wszystkim przeprowadzenie audytu technologicznego i przeprowadzenie procesu transferu technologii.


Usługi finansowe:

Są to usługi finansowego wsparcia dla przedsiębiorców, a także osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą, obejmujące w szczególności:

 • usługi finansowe funduszy pożyczkowych – fundusze te udzielają pożyczek mikro, małym oraz średnim przedsiębiorcom działającym na terenie obsługiwanym przez dany fundusz. Część z nich udziela również pożyczek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Oferta funduszy obejmuje pożyczki inwestycyjne, obrotowe oraz obrotowo-inwestycyjne.
 • usługi finansowe funduszy poręczeniowych – fundusze poręczeniowe udzielają poręczeń spłaty kredytów i pożyczek, a czasem również poręczają wadia przetargowe. Poręczenia udzielane są na rzecz MŚP, spełniającym warunki określone przez dany fundusz.


Listę Ośrodków KSU świadczących usługi informacyjne, doradcze oraz finansowe można znaleźć pod podanym linkiem:

http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/osrodki_ksu

Ponadto przedsiębiorcy mogą korzystać z usług pilotażowych w zakresie:

- ochrony środowiska,
- finansowania zwrotnego dla mikro i małych przedsiębiorstw,
- optymalizacji kosztów.

Szczegółowe informacje nt. oferty KSU dostępne są pod adresem http://ksu.parp.gov.pl

Pliki do pobrania:

Standard Usługi Informacyjnej
Standard Usługi Informacyjnej – Opieka nad klientem
Standard Usługi Doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej
Standard Usługi Doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej
Zakres Usługi Proinnowacyjnej
Zakres Usługi Funduszy Pożyczkowych
Zakres Usługi Funduszy Poręczeniowych
Zakres Usługi Doradczej w zakresie ochrony środowiska
Zakres Usługi Finansowania Zwrotnego
Zakres Usługi Optymalizacji Kosztów


Powrót