Artykuły

PIĄ, 20.04.2012

Przegląd Funduszy UnijnychEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to największy fundusz. Jego celem jest wspieranie regionów, a dokładniej wyrównywanie różnic w stosunku do regionów bogatszych, lepiej rozwiniętych. Z puli środków EFRR finansowane są projekty, których celem jest zwiększenie zatrudnienia ( tworzenie i ochrona stałych miejsc pracy), rozbudowa infrastruktury (inwestycje w zakresie transportu, telekomunikacji i energii), ochrona i poprawa stanu środowiska, rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, rozwój społeczeństwa informacyjnego. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczone dla Polski dostępne są w ramach następujących programów:

 

 Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Europejski Fundusz Społeczny jest instrumentem europejskiej polityki spójności, ukierunkowanym na rozwój potencjału społecznego w krajach członkowskich. EFS został stworzony po to, aby poprawić jakość i dostępność miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej. Z puli środków EFS finansowane są projekty o charakterze doradczym, informacyjnym, szkoleniowym i integracyjnym mające na celu wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości głównie aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Fundusz ten zajmuje się także zapobieganiu dyskryminacji społecznej na rynku pracy(wyrównanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn), poprawą warunków pracy oraz podnoszeniem poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób pracujących.

 

Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich

Fundusz wspierający realizację wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Z puli środków EFRROW finansowane są projekty, mające na celu zrównoważony rozwój sektorów rolnictwa i leśnictwa, poprawę konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości, poprawę stanu środowiska, rozwój turystyki, rozbudowę infrastruktury, ułatwienie dostępu do usług oraz podniesienie jakości życia na terenach wiejskich. Środki Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczone dla Polski dostępne są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

 

Europejski Fundusz Rybacki  (EFR)

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) rozpoczął działalność w styczniu 2007 roku. Jego zadaniem jest poprawa konkurencyjności sektora i pomoc w przekształceniu go w sektor bardziej zrównoważony pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. Aby osiągnąć ten cel, Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 3,8 miliarda euro (lub 4,3 miliarda według cen bieżących) przyznanym na lata 2007-2013. Finansowanie jest dostępne dla wszystkich sektorów tej gałęzi gospodarki: rybołówstwa morskiego i śródlądowego, akwakultury, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa. Środki Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) przeznaczone dla Polski dostępne są w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (PO RYBY)

 

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Fundusz spójności wspiera dwa sektory: środowisko i transport. Fundusz ten wspiera następujące dziedziny:

  • poprawa jakości wód powierzchniowych;
  • polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia;
  • racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
  • poprawa jakości powietrza;
  • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;
  • zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych regionów z innymi krajami Europy;
  • rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej.

 


Powrót