Aktualności

PIĄ, 02.01.2015

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Polska Cyfrowa 2014-2020Rozpoczęto pierwszy nabór w ramach perspektywy 2014-2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  Wnioski w konkursie należy składać w terminie od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r., a przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2015 r.

W przypadku składania wniosku o dofinansowanie projektu w formie elektronicznej należy wykorzystać formularz wniosku, który będzie dostępny w katalogu usług publicznych na platformie ePUAP oraz za pośrednictwem strony internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie i przesłać wniosek wraz z załącznikami na adres elektronicznej skrzynki podawczej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie: /2yki7sk30g/nabory21popc

Wnioski w formie papierowej, wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym,  należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w biurze podawczym pod adresem:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15


Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył elektroniczny formularz wniosków zamieszczony na platformie ePUAP.  Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą jeden z załączników do regulaminu konkursu.


Beneficjenci:

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane  (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
  • sądy i jednostki prokuratury,
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

 

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

  • Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
  • Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

 

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, z czego 84,62% stanowią środki UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) a 15,38% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  800 000 000,00 PLN (słownie: osiemset milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 145 500 000,00 PLN współfinansowania krajowego z budżetu państwa. 


Niezbędne dokumenty:

  • regulamin konkursu,
  • wzór wniosku o dofinansowanie,
  • wzór umowy o dofinansowanie
  • oraz informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących składającemu wniosek

zostały opublikowane na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, instytucji odpowiedzialnej za ogłoszenie konkursu i nabór wniosków.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


Powrót