Aktualności

Śro, 24.12.2014

Uwaga Beneficjenci Programu Czechy-Polska - oszczędności można przeznaczyć na dodatkowe działania projektoweBeneficjenci Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska realizujący projekty, które zakończą się pomiędzy 1 stycznia – 30 września 2015 r., mają możiwość wykorzystania własnych oszczędności na podniesienie jakości realizowanych projektów, zwiększenie efektu transgranicznego lub wzmocnienie współpracy transgranicznej.


Warunkiem wyrażenia zgody na wykorzystanie oszczędności jest:

 • zgodność nowych działań z celami osi priorytetowej, w ramach której projekt jest realizowany, 
 • zgodność z celem szczegółowym dziedziny wsparcia, w ramach której projekt jest realizowany,
 • wszystkie działania nadal muszą spełniać zasady gospodarności, celowości i efektywności,
 • wszystkie działania projektu muszą zakończyć się do 30 września 2015 r.,
 • podniesienie jakości celu / celów projektu w wyniku realizacji nowych działań, zwiększenie efektu transgranicznego lub wzmocnienie współpracy transgranicznej,
 • nie może dochodzić do wstrzymania realizacji trwających działań i do opóźnienia terminu wnioskowania o refundację środków w zaplanowanej wysokości.

 

Poprzez rozszerzenie działań projektu nie można:

 • zabezpieczać jego trwałości bez jednoczesnej poprawy jakości projektu,
 • finansować opracowania analiz i studiów, które powstaną w ramach projektów, a nie zostaną wykorzystane w praktyce,
 • finansować zakupów wyposażenia, które nie są powiązane z celami i działaniami projektu.

 

Ewentualne oszczędności można wykorzystać przede wszystkim na:

 • zwiększenie wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników programowych,
 • rozszerzenie zakresu terytorialnego realizowanego projektu na obszar programowy wykraczający poza wskazany w oryginalnym wniosku o dofinansowanie,
 • zwiększenie trwałości projektu (w połączeniu z podniesieniem jakości projektu),
 • zwiększenie zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów,
 • rozpowszechnienie rezultatów projektu.


Nowa możlwość dotyczy jedynie oszczędności powstałych podczas realizacji projektu, całkowity budżet projektu musi pozostać niezmieniony. 

Wnioski muszą wpłynąć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby cały proces administracji zmiany został przeprowadzony przed datą zakończenia projektu. Do dnia 30 stycznia 2015 r. należy do WST składać pisma informujące o przygotowywanych wnioskach o zmianę. Procedura składania wniosków opisana jest w „Podręczniku beneficjenta dofinansowania“ (patrz: przede wszystkim rozdz. 4.1 Zmiana projektu). 

Żródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

 


Powrót