Aktualności

WTO, 09.12.2014

Komisja Europejska przyjęła Program Polska CyfrowaPolska Cyfrowa to program krajowy na lata 2014-2020, który jako pierwszy został wynegocjowany przez polski rząd i zatwierdzony przez Komisję Europejską. Celem Programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów społecznego i gospodarczego rozwoju kraju oraz pełnego wykorzystania możliwości, jakie dają mieszkańcom technologie cyfrowe.  

Budżet programu wynosi ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Polska Cyfrowa skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Część pieniędzy z programu jest dedykowana dla osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 

 

Priorytety Programu:


Powszechny dostęp do szybkiego internetu (alokacja 1 020,22 euro),

  • wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,


e-administracja i otwarty rząd (alokacja 949,6 mln euro),

  • wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,
  • cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej,
  • cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego,


Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (alokacja 145 mln euro),

  • działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
  • innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej,
  • e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych,
  • kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.


Żródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Powrót