Aktualności

Śro, 20.08.2014

Zmiany w pomocy de minimis na 2014-2020Formę pomocy dla firm, której nie zgłasza się do Komisji Europejskiej określa się jako pomoc „De minimis”. Maksymalna wysokość tej pomocy dla przedsiębiorcy to 200 000 euro w okresie kolejnych 3 lat podatkowych. Może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach: na szkolenia, inwestycje ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych. 

Od 1 stycznia 2014 r. podstawą prawną regulującą zasady udzielania pomocy de minimis jest rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Z jego analizy wynika, że w stosunku do rozporządzenia KE nr 1998/2006 nastąpiły znaczące zmiany (w większości korzystne dla beneficjentów pomocy), dotyczące m.in.:

  • zwiększenia pułapu pomocy dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR),
  • dopuszczenie pomocy de minimis dla sektora węglowego,
  • doprecyzowania zasad dotyczących kumulacji pomocy,
  • wprowadzenia definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego).

Szczegóły: LINK


Źródło: PARP


Powrót