Aktualności

NIE, 08.04.2012

Pomoc rządowa dla rolników, którym m.in. wymarzły uprawy.Rada Ministrów przyjęła 3 kwietnia 2012 r. uchwałę określającą formy pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 ponieśli szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym w wyniku wymarznięcia.

Pomoc polega na przyznawaniu wsparcia finansowego producentom rolnym na ponowne obsianie powierzchni, na których uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Stawka pomocy wynosi 100 zł na obsianie 1 hektara i dotyczy następujących upraw: żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych. Będzie to tzw. pomoc de minimis.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie jej udzielać na wniosek producenta rolnego złożony do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Rolnicy będą mogli też otrzymać z ARiMR pomoc w postaci niskooprocentowanych tzw. kredytów klęskowych.


Powrót