Aktualności

WTO, 02.12.2014

Program Polska Wschodnia 2014-2020 przesłany do Komisji EuropejskiejPO PW 2014-2020 jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego dla 5 województw Polski Wschodniej. Głównymi beneficjentami będą przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz PKP PLK S.A. Program będzie wzmacniał i uzupełniał działania realizowane ze środków programów regionalnych i krajowych.

Program z budżetem w wysokości 2 mld euro z polityki spójności, czyli ponad 8 mld zł będzie realizowany w ramach IV osi priorytetowych:

  • Przedsiębiorcza Polska Wschodnia (alokacja 719 mln euro): działania mające na celu tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP, wzrost internacjonalizacji MŚP, wsparcie działalności innowacyjnej MSP; typy przedsięwzięć: platformy startowe dla nowych pomysłów (kompleksowy program akceleracji startupów), nowe modele biznesowe MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności, wsparcie MSP w tworzeniu innowacyjnych produktów bądź usług, wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP, tworzenie i rozwój sieciowych produktów w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla przynajmniej dwóch województw;
  • Nowoczesna Infrastruktura Transportowa (alokacja 916 mln euro ): działania mające na celu poprawę efektywności układów transportowych oraz zrównoważonego transportu miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych; typy przedsięwzięć: wsparcie głównych projektów transportu miejskiego w miastach wojewódzkich PO PW i ich obszarach funkcjonalnych oraz wsparcie projektów z zakresu infrastruktury drogowej w miastach wojewódzkich PW i ich obszarach funkcjonalnych;
  • Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa (alokacja 330 mln euro): działania mające na celu zwiększenie spójności wewnętrznej makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej; typy przedsięwzięć: inwestycje w infrastrukturę liniową, punktową i systemy sterowania ruchem kolejowym w ramach Magistrali Wschodniej;
  • Pomoc Techniczna.

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


Powrót