Aktualności

PIĄ, 28.11.2014

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przesłany do Komisji EuropejskiejGospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe – to obszary, na które zostaną przeznaczone środki największego pod względem alokacji programu na nową perspektywę. PO IiŚ 2014-2020, podobnie jak jego poprzednik, ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności. Budżet programu to ponad 27,4 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), czyli ok. 115,6 mld zł. Głównymi beneficjentami będą podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w szczególności duże firmy. 

Priorytety PO IiŚ 2014-2020 to:

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki – alokacja z FE 1 847,5 mln euro

 • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym,
 • promowanie strategii niskoemisyjnych,
 • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, rozwój wysokosprawnej kogeneracji.

 

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – alokacja z FE 3 439,1 mln euro

 • rozwój infrastruktury środowiskowej ochrona i zahamowanie spadku różnorodności biologicznej,
 • poprawa jakości środowiska miejskiego, dostosowanie do zmian klimatu.

 

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego – alokacja z FE 9 532,4 mln euro

 • rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym,
 • transport intermodalny, morski i śródlądowy.

 

4. Infrastruktura drogowa dla miast – alokacja z FE 2 970,3 mln euro

 • poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z ośrodków miejskich, budowa obwodnic)

 

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce – alokacja z FE 5 009,7 mln euro

 • rozwój kolei w TEN-T, poza tą siecią i kolei miejskich

 

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – alokacja z FE 2 349,2 mln euro.

 •  infrastruktura i tabor dla publicznego transportu
 • zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych

 

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego – alokacja z FE 1 mld euro

 •  rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej,
 •  budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego,
 •  przebudowa terminala LNG.

 

8. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego – alokacja z FE 467,3 mln euro

 • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych

 

9, Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – alokacja z FE 468,3 mln euro

 •  wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem,
 •  wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego.

 

10. Pomoc techniczna – alokacja z FE 330 mln euro.

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


Powrót