Aktualności

PIĄ, 28.11.2014

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przesłany do Komisji EuropejskiejPO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. W programie, oprócz środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Na realizację programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. 

Priorytety PO WER to:

  • Osoby młode na rynku pracy (alokacja EFS i specjalna linia budżetowa: 1 757 mln euro): realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy;
  • Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (alokacja EFS: 739 mln euro): wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform;
  • Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (alokacja EFS: 1 056 mln euro): wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę;
  • Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (alokacja EFS: 670 mln euro): realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej;
  • Wsparcie dla obszaru zdrowia (alokacja EFS: 301 mln euro): realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
  • Pomoc techniczna (alokacja EFS – 164 mln euro).

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


Powrót