Aktualności

CZW, 06.11.2014

Pomoc de minimis na realizację przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UEDepartament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki wznowił od listopada 2014 r. nabór wniosków o dofinansowanie w 2014 r. realizacji niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w ramach pomocy de minimis. O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terenie Polski. Ma być przeznaczona na pokrycie części kosztów przedsięwzięć promocyjnych w kraju i za granicą. Dofinansowanie wynosi 50% poniesionych kwalifikowanych kosztów i może zostać przyznane przedsiębiorcy, którzy najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji projektu, nie później niż do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym realizowany będzie projekt, złożą wniosek o dofinansowanie. Wymogu zachowania terminów złożenia wniosku nie stosuje się do tych składanych w 2014 r. Termin złożenia wniosku upływa 31 maja 2021 r. Limit pomocy nie został określony a wniosek składa jeden przedsiębiorca.

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty wynajęcia sali wraz z wyposażeniem, nagłośnienia, obsługi technicznej, dodatkowego oświetlenia, druku materiałów informacyjnych i konferencyjnych, tłumaczenia oraz inne koszty wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia promocyjnego.

Pomoc może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc udzielana jest jako pomoc de minimis i jej łączna wartość udzielona jednemu przedsiębiorcy, wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 000 euro.

W linkach znajdą Państwo:


Źródło: Ministerstwo Gospodarki


Powrót