Aktualności

Śro, 05.11.2014

Rada Ministrów zatwierdziła rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznychPomoc na uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznych dotyczy warunków udzielania pomocy publicznej, która może zostać przeznaczona na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem certyfikatów wymaganych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. 

W rozporządzeniu w sprawie udzielenia pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznych określono szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej. Wsparcie może być przeznaczone na pokrycie części kosztów wynikających z uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych, np. uzyskanie lub przedłużenie ważności certyfikatów, świadectw, deklaracji zgodności i atestów. Limit pomocy wynosi 50 000 zł, a wniosek składa jeden przedsiębiorca

Ogólne zasady udzielania wsparcia to:

  • Pomoc może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Pomoc udzielana jest jako pomoc de minimis i jej łączna wartość udzielona jednemu przedsiębiorcy, wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 000 euro.
  • Dofinansowanie wynosi 50% poniesionych kwalifikowanych kosztów.
  • Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji projektu, nie później niż do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym realizowany będzie projekt, przedsiębiorcy złożą wniosek o dofinansowanie. Wymogu zachowania terminów złożenia wniosku nie stosuje się do tych składanych w 2014 r. 
  • Termin złożenia wniosku upływa 31 maja w roku 2021.
 
W linkach znajdą Państwo:
 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki


Powrót