Aktualności

Śro, 30.07.2014

Konsultacje programów współpracy transgranicznej i międzynarodowej na lata 2014-2020



Przedstawiamy Państwu krótki przegląd zakończonych oraz trwających konsultacji publicznych projektów programów współpracy transgranicznej i międzynarodowej.

Trwające konsultacje:

W dniu dzisiejszym (30.07) rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG Litwa – Polska 2014-2020, które potrwają do dnia 2 września br.

Konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich itp.

Program Współpracy INTERREG Litwa – Polska 2014-2020 dysponuje budżetem 51,5 mln euro, a zakresem wsparcia obejmuje:

- zachowanie, ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
- promocję włączenia społecznego, zwalczania ubóstwa i wszelkiej dyskryminacji,
- wzmocnienie zdolności instytucjonalnej oraz skutecznej administracji publicznej,
- promocję zrównoważonego zatrudnienia o wysokiej jakości oraz wspieranie mobilności pracowników.

Wsparcie kierowane będzie do:

- władz lokalnych i regionalnych oraz ich zrzeszeń,
- izb handlowych, organizacji wsparcia biznesu oraz agencji rozwoju,
- organizacji pozarządowych,
- instytucji szkolnictwa wyższego, szkół, instytucji badawczo-rozwojowych, instytucji kulturalnych

z terenu:
- po stronie polskiej – subregion suwalski, subregion białostocki oraz subregion ełcki,
- po stronie litewskiej – okręg olicki, okręg mariampolski, okręg tauroski, okręg kowieński, okręg tauroski, okręg wileński (z wyj. miasta Wilno).

Treść projektu Programu oraz formularz zgłaszania uwag dostępny jest TUTAJ.

Z kolei dnia 22 lipca br. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Uwagi do ww. dokumentów można zgłaszać odpowiednio do dnia 25 sierpnia br. (projekt Programu) i 20 sierpnia br. (projekt raportu).

Wsparcie w ramach Programu Współpracy INTERREG VA, na który przewidziano 100 mln euro, obejmuje zagadnienia związane z:

- intensyfikacją instytucjonalnej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich obszarach życia społecznego,
- wzmocnieniem powiązania i rozszerzeniem wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej,
- zwiększeniem atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
- poprawą jakości połączeń drogowych do przejść granicznych.

Z dofinansowania w ramach Programu będą korzystać jednostki administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; państwowe i samorządowe osoby prawne;
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; szkoły, szkoły wyższe i placówki oświatowe oraz stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe.

Program obejmuje zakresem wsparcia następujące obszary:

- województwo lubuskie z podregionami gorzowskim i zielonogórskim po stronie polskiej,
- powiaty Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße oraz miasta Frankfurt (Oder) i Cottbus po stronie niemieckiej.

Formularz zgłaszania uwag do projektu Programu oraz projektu raportu można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zakończone konsultacje:

28 lipca br. zakończyły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Były one prowadzone od 24 czerwca br., a ich celem było uzyskanie opinii i uwag wszystkich środowisk zainteresowanych przyszłą współpracą pomiędzy Polską, a Republiką Czeską. Konsultacjom poddany był również projekt Prognozy oddziaływania Programu na środowisko – zakończyły się one 4 lipca br.

Do końca sierpnia zostanie przygotowane i opublikowane sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, które przedstawi zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem się do nich w kontekście ujęcia stosownych zmian w projekcie Programu.

Z kolei w dniu 8 lipca br. zakończyły się konsultacje projektu Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz projektu raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko, które trwały począwszy od 4 czerwca br. Jednocześnie Ministerstwo poinformowało, że konsultacje ww. dokumentów trwają w pozostałych Państwach uczestniczących w programie, tj. w Szwecji, Niemczech, Litwie i Danii.

Lista uwag zgłoszonych do projektu Programu (35 uwag) oraz projektu raportu (6 uwag) można znaleźć TUTAJ.

Wyniki konsultacji:

Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Konsultacje projektu programu prowadzone były od 5 maja do 8 czerwca br. Za pośrednictwem strony internetowej zgłoszono 123 uwagi do projektu Programu. Odniesienie do uwag, a także sprawozdanie z wyników przeprowadzonych konsultacji jest dostępne TUTAJ.

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020

Sprawozdanie z wyników przeprowadzonych konsultacji jest dostępne również dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020. Podczas konsultacji trwających od 15 kwietnia do 22 maja br. zgłoszono za pomocą formularza on-line 194 uwagi.

Dokumenty dot. podsumowania konsultacji Programu dostępne są TUTAJ.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zakończonych już konsultacji oraz udziału w trwających konsultacjach do ww. Programów transgranicznych i międzynarodowych.


Powrót