Aktualności

PON, 28.07.2014

Kolejny krok w kierunku ustanowienia ram prawnych dla nowej perspektywy 2014-2020 w Polsce25 lipca br. przekazano do podpisu Prezydenta RP tekst Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 przyjętej przez Sejm RP w dniu 11 lipca br.

Z punktu widzenia nowej perspektywy unijnej w Polsce na lata 2014-2020 to najważniejszy akt prawny, który będzie regulował zasady wydatkowania środków unijnych w Polsce w najbliższych latach.

Przypomnijmy, że projekt ustawy pojawiły się we wrześniu 2013 r. i został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz z marszałkami województw. Kolejna wersja projektu z grudnia 2013 r. została poddana procesowi konsultacji społecznych, ponownych konsultacji z marszałkami województw, a także konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W dniu 8 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy, który początkiem czerwca br. wpłynął do Sejmu RP. Po III czytaniu, w dniu 11 lipca br. Sejm przyjął projekt Ustawy, który następnie został przekazany do Prezydenta oraz Marszałka Senatu. Ponieważ Senat RP nie wniósł poprawek, kolejnym etapem jest podpis Prezydenta RP – stąd już tylko krok do wprowadzenia w życie ww. Ustawy.

Ustawa określa m.in. w jaki sposób oraz przez kogo realizowane będą krajowe i regionalne programy operacyjne. Należy się spodziewać, że jeszcze w tym roku zostanie powołanych 22 Komitety Monitorujące (dla 16 programów regionalnych oraz 6 programów krajowych). Głównym zadaniem tych organów będzie zatwierdzanie kryteriów, według których będą wybierane projekty dofinansowane z pieniędzy unijnych. W skład Komitetów wejdą nie tylko przedstawiciele instytucji zarządzających programami operacyjnymi, ale również przedstawiciele m.in. organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, partnerów społecznych i gospodarczych.

Ustawa nakreśla również ogólne ramy realizacji m.in. wspólnych inwestycji miast z gminami ościennymi, tzw. ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), na które w regionalnych programach operacyjnych przeznaczono łącznie ok. 2,4 mld euro. ZIT ukierunkowane są na wsparcie dot. takich obszarów, jak: transport publiczny, drogi, edukacja, zdrowie itp. W szczególności na realizację ZIT w ośrodkach miejskich (wojewódzkich) dedykowane są następujące środki:


- woj. dolnośląskie - 173 mln euro,
- woj. kujawsko-pomorskie - 153,8 mln euro,
- woj. lubelskie - 105,4 mln euro,
- woj. lubuskie - 66,6 mln euro
- woj. łódzkie - 203,5 mln euro,
- woj. małopolskie - 229,9 mln euro,
- woj. mazowieckie - 164,8 mln euro,
- woj. opolskie - 46 mln euro,
- woj. podkarpackie - 70,8 mln euro,
- woj. podlaskie - 75,8 mln euro,
- woj. pomorskie - 215,8 mln euro,
- woj. śląskie - 484 mln euro,
- woj. świętokrzyskie - 62,3 mln euro,
- woj. warmińsko-mazurskie - 45,2 mln euro,
- woj. wielkopolskie - 178,6 mln euro,
- woj. zachodniopomorskie – 109,1 mln euro.

W sumie z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 na realizację polityki spójności do Polski trafi ponad 82 mld euro, z czego ok. 31 mld euro w ramach regionalnych programów operacyjnych.


Powrót