Aktualności

SOB, 26.07.2014

Sejm przyjął ustawę wdrożeniowąSejm przyjął ustawę wdrożeniową

11 lipca 2014 r. podczas 71 posiedzenia Sejmu przyjęta została ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).

Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji realizacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zasady wdrażania środków polityki spójności, określa podstawowe dokumenty oraz podmioty zaangażowane w ten proces, a także zadania i tryb współpracy między nimi.

Ustawa reguluje kwestie dotyczące: rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów i procedury odwoławczej. Uwzględnia także nowe zasady realizacji polityki spójności 2014-2020 określone przepisami unijnymi, w tym:

  • przeniesienie z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego kompetencji w zakresie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli programów z wymogami unijnym (proces desygnacji instytucji, którym powierzono funkcje w procesie realizacji programu);
  • wprowadzenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT);
  • modyfikację zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.

 
Więcej informacji oraz tekst ustawy znajdą Państwo tu: Sejm

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


Powrót