Aktualności

SOB, 26.07.2014

Trwa nabór propozycji projektów o charakterze strategicznym w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego 2014-2020Nabór wyłoni propozyce projektów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego. Projekty te znajdą się w puli przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wybór inwestycji ma na celu wsparcie podstawowej infrastruktury publicznej (komunikacyjnej, zdrowotnej), a także wzmacnianie gałęzi uznanych za ważne filary rozwoju województwa podkarpackiego poprzez tworzenie warunków dla prowadzenia działalności B+R.


Nabór projektów przeprowadzony zostanie w następujących osiach priorytetowych i priorytetach inwestycyjnych RPO WP:

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

1.2  Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu,

Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna

7.2  Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi,

7.4 Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu,

Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna

9.1  Inwestowanie w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, która przyczyni się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszy nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.

Termin naboru: 16 lipca - 5 września 2014 r.

Wyłonione przedsięwzięcia będą realizowane w trybie pozakonkursowym.

Projekty nelezy przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, e-mail: drp@podkarpackie.pl (z tematem: zgłoszenie propozycji projektu o charakterze strategicznym).

Informacji w ramach naboru udziela Oddział identyfikacji i wsparcia projektów pozakonkursowych w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, nr tel. (17) 747 63 49 lub (17) 747 63 50.

Więcej informacji: RPO WP


Powrót