Aktualności

NIE, 20.07.2014

Na finiszu, czyli przegląd aktualnych i planowanych naborów w ramach perspektywy 2007-2013Jest lipiec 2014 r., nowe programy operacyjne są w fazie negocjacji z Komisją Europejską, zatem na konkursy w ramach nowego rozdania przyjdzie nam jeszcze zaczekać. Wciąż jednak można jeszcze znaleźć konkursy w ramach perspektywy 2007-2013.

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie informacji o aktualnych konkursach (trwających i planowanych w roku 2014). O ile programy krajowe w większości nie oferują już zasadniczo możliwości pozyskania środków w trybie konkursowym, to środków takich można szukać jeszcze w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (7 województw wciąż oferuje środki z poprzedniej perspektywy). Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, być może wciąż znajdą Państwo interesujące konkursy.

 

Programy krajowe:


PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013:

 

Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności – projekty systemowe

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – sierpień 2014 r.

Projekt systemowy PARP pt. Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU. Konkurs dot. wyboru usługodawców do świadczenia systemowych usług doradczo-szkoleniowych dla mikro i małych firm w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw.

 

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007 - 2013

 

RPO Województwo Dolnośląskie:

 

Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – lipiec 2014 r.

Konkurs ukierunkowany jest na przedsiębiorców z sektora MŚP. W ramach konkursu przyznawane będą dotacje inwestycyjne wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie

przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki). Dofinansowaniu podlegać będą projekty polegające na zakupie ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także szkolenia specjalistyczne ściśle związane z projektem oraz analizy i usługi doradcze związane z przygotowaniem oraz realizacją projektu. Wydatki w ramach tego naboru będą mogły być ponoszone od dnia ogłoszenia konkursu do 30.11.2014r.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie 100.000 zł, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 1. 600.000 zł (maksymalna kwota dotacji 800 000 zł).

Szacunkowo na konkurs przewidziano ok. 6 mln EURO.

Informacja o konkursie będzie dostępna na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/

 

RPO Województo Kujawsko-pomorskie:

 

Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Schemat: drogi lokalne

Nabór będzie prowadzony od dnia 01.09.2014 r. do dnia 12.09.2014 r.

Alokacja konkursu – 8,9 mln EURO

Maksymalny poziom dofinansowania – 50%.

Konkurs jest przeznaczony dla JST (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) oraz związków lub stowarzyszeń JST.

 

Więcej informacji nt. konkursu TUTAJ.

 

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT

Nabór będzie prowadzony od dnia 11.08.2014 r. do dnia 22.08.2014 r.

Alokacja konkursu – ok. 3 mln EURO

Maksymalny poziom dofinansowania – 85%.

Konkurs jest przeznaczony dla JST oraz związków lub stowarzyszeń JST.

 

Więcej informacji nt. konkursu TUTAJ.

 

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Schemat: fundusze pożyczkowe

Nabór będzie prowadzony od dnia 04.08.2014 r. do dnia 14.08.2014 r.

Alokacja konkursu – ok. 4 mln EURO

Maksymalny poziom dofinansowania – 100%.

Konkurs jest przeznaczony dla funduszy pożyczkowych, jako osoby prawnej powołanej przez:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia (w tym spółki prawa

handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego), które uchwałą właściwego

organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz.

- instytucje wspomagające tworzenie, prowadzenie i rozwój przedsiębiorstw, które utworzyły

wyodrębniony księgowo fundusz.

 

Więcej informacji nt. konkursu TUTAJ.

 

Planowane nabory w ramach RPO Kujawsko-Pomorskiego:

- Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego – lipiec 2014 r.; alokacja: ok. 7,2 mln EURO; maksymalny poziom dofinansowania – 85%; typy projektów: zakup taboru transportu publicznego; beneficjenci: z wyłączeniem Beneficjentów projektów kluczowych w ramach Działania 1.2.

- Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – sierpień 2014 r.; alokacja – ok. 1,6 mln EURO; maksymalny poziom dofinansowania – 85%; schemat: fotowoltaika w obiektach użyteczności publicznej.

- Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych – wrzesień 2014 r.; alokacja – ok. 0,4 mln EURO; maksymalny poziom dofinansowania – 85%; schemat: edukacja ekologiczna.

- Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – wrzesień 2014 r.; alokacja – ok. 1,7 mln EURO; maksymalny poziom dofinansowania – 65%.

- Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych przyrodniczych – wrzesień 2014 r.; alokacja – ok. 5,2 mln EURO; maksymalny poziom dofinansowania – 85%; schemat: rozwój usług turystycznych.

 

RPO Województwo Łódzkie:

 

Działanie I.1. Drogi

Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2014 r. – 18 sierpnia 2014 r.

Alokacja na konkurs: ok. 1,2 mln EURO

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

 

Więcej informacji nt. naboru TUTAJ.

 

RPO Województo Małopolskie:

 

Działanie 4.1 Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym

Rozpoczęcie naboru: 24.08.2009 Nabór ciągły.

Alokacja na nabór: ok. 191,1 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Minimalna kwota wsparcia: 5 mln zł.

Maksymalna kwota wsparcia: 80 mln zł.

Beneficjenci:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia - Województwo Małopolskie,

2. Pozostałe jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie gdy działają w porozumieniu z Województwem Małopolskim, zawarte w trybie art. 19 ust. 4 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

Działanie 4.3 Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

Rozpoczęcie naboru: 24.08.2009 Nabór ciągły.

Alokacja na nabór: ok. 233,3 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 80%, do 70% - dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, do 60% - dla średnich przedsiębiorców, do 50% - dla pozostałych przedsiębiorców.

Beneficjenci:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

3. Szkoły wyższe,

4. Instytucje otoczenia biznesu,

5. Przedsiębiorcy realizujący cele działania.

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

Działanie 5.3 Schemat A Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego

Rozpoczęcie naboru: 07.07.2009 Nabór ciągły.

Alokacja na nabór: ok. 112,3 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 70%.

Minimalna kwota wsparcia: 5 mln zł.

Maksymalna kwota wsparcia: 100 mln zł.

Beneficjenci:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.

3. Przedsiębiorcy wykonujący usługi publiczne w oparciu o umowę zawartą z jst, związkiem

komunalnym, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, miasto na prawach

powiatu, związek komunalny lub Skarb Państwa.

 

Więcej informacji TUTAJ.

  

RPO Województo Mazowieckie:

 

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

Planowany nabór wniosków – lipiec – sierpień 2014 r.

Alokacja na konkurs: 6 mln EURO, w tym 4 mln EURO dla mikro i małych przedsiębiorstw, a 2 mln EURO dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania: 50%

Minimalna kwota dofinansowania: 300 tys. zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 800 tys. zł

Beneficjenci:

MŚP

Rodzaje projektów:

Dofinansowanie w ramach konkursu będzie można otrzymać wyłącznie na realizację inwestycji obejmujących zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

Działanie 6.1 Kultura

Nabór trwa od 30 maja 2014 r. w sposób ciągły do wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 250 % kwoty przeznaczonej na konkurs.

Alokacja na konkurs: 2,5 mln EURO.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Maksymalna kwota dofinansowania: 750 tys. zł

Beneficjenci:

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

Działanie 6.2 Turystyka

Nabór trwa od 30 maja 2014 r. w sposób ciągły do wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 250 % kwoty przeznaczonej na konkurs.

Alokacja na konkurs: 2,5 mln EURO.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Maksymalna kwota dofinansowania: 750 tys. zł

Beneficjenci:

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; parki narodowe i krajobrazowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

RPO Województwo Wielkopolskie:

 

Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”

Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców”

oraz

Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”.

Nabór trwa od 10 lipca 2014 roku do 29 sierpnia 2014 roku.

Alokacja na konkurs: 800 tys. EURO, w tym schemat I – 400 tys. EURO, schemat II – 400 tys. EURO.

Maksymalny poziom dofinansowania: 80%

Beneficjenci:

- Jednostki samorządu terytorialnego,

- Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

Ponadto w III kw. 2014 r. planowane jest ogłoszenie naboru w ramach Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, schemat VI. Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 

RPO Województwo Zachodniopomorskie:

 

Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią

Termin składania wniosków: od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 29 sierpnia 2014 r.

Alokacja na konkurs: 4 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

- przedsiębiorstwa komunalne.

 

Więcej informacji TUTAJ.

  

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 – KOMPONENT REGIONALNY:

 

Województwo Lubelskie:

 

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Nabór ciągły od dnia 19 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

Alokacja na konkurs: 900 tys. zł

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

Województwo Podkarpackie:

 

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Nabór ciągły od 21 lipca 2014 r. do daty zamknięcia konkursu.

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Nabór od 15 lipca 2014 r. do 13 sierpnia 2014 r.

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Nabór ciągły od 7 kwietnia 2014 r. do daty zamknięcia konkursu.

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

Z powyższego wynika, iż pomimo faktu, że mamy już drugą połowę roku 2014 r. wciąż w wielu regionach trwają lub są planowane konkursy, szczególnie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W oczekiwaniu na uruchomienie konkursów w nowej perspektywie 2014-2020 można zatem próbować znaleźć źródło finansowania jeszcze z poprzedniej perspektywy.


Powrót