Aktualności

Śro, 30.10.2013

2007-2013: Aktualne i planowane konkursyCoraz większymi krokami zbliżamy się do końca 2013 roku, ale wciąż jeszcze można aplikować o środki w obecnym okresie programowania 2007 – 2013. Dzisiaj prezentujemy Państwu przegląd aktualnych naborów wniosków w ramach ogłoszonych konkursów.

Programy krajowe:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym: nabór trwa od 4 do 29 listopada 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (sporządzanie/aktualizacja planów gospodarki niskoemisyjnej): nabór trwa od 2 września do 31 października 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach: nabór planowany jest w IV kw. 2013 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

Działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy:
- Woj. Kujawsko-Pomorskie – planowany termin naboru: IV kw. 2013 r.
- Woj. Mazowieckie - planowany termin naboru: IV kw. 2013 r.
- Woj. Śląskie - planowany termin naboru: IV kw. 2013 r.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
- Woj. Warmińsko-Mazurskie – nabór trwa od 2 lipca br. do 31 grudnia br.

Więcej informacji TUTAJ.

Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Woj. Lubelskie – nabór trwa od 2 października br. do 31 grudnia 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Woj. Podkarpackie – nabór trwa od 30 września br. do 18 listopada 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Woj. Podkarpackie – nabór trwa od 23 września br. do daty zamknięcia naboru, która ukaże się na stronie internetowej.

Więcej informacji TUTAJ.

Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Woj. Małopolskie – planowane ogłoszenie konkursu – 30 listopada br.

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Woj. Podkarpackie – nabór trwa od 16 października br. do 15 listopada 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Woj. Warmińsko-Mazurskie – konkurs zostanie ogłoszony 7 listopada 2013 r.

Programy regionalne:

Regionalny Program dla Województwa Dolnośląskiego

Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność do lat 2) – planowane rozpoczęcie naboru – X.2013 r.

Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami – nabór trwa od 28 października do 8 listopada 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii – nabór będzie prowadzony od 12 do 25 listopada 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw – nabór prowadzony będzie od 27 stycznia 2014 r. do 7 lutego 2014 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska – nabór prowadzony będzie w terminie od 2 do 13 grudnia 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Schemat: Rewitalizacja – nabór prowadzony będzie od 19 do 30 listopada 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Regionalny Program Województwa Lubelskiego

Brak informacji o planowanych naborach.

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich: nabór trwa od 18 października do 19 listopada 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie – nabór trwa od 30 września do 29 listopada 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Regionalny Program Województwa Łódzkiego

Brak informacji o planowanych naborach.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Działanie 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 – nabór trwa od 28 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Działanie 4.1 Schemat C Drogi powiatowe – nabór ciągły od 1 września 2009 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Działanie 4.1 Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym - nabór ciągły od 24 sierpnia 2009 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Działanie 4.3 Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha – nabór ciągły od 24 sierpnia 2009 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Działanie 5.3 Schemat A Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego – nabór ciągły od 7 lipca 2009 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Brak informacji o planowanych naborach.

Regionalny Program Województwa Opolskiego

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii – nabór planowany jest od 21 listopada do 5 grudnia 2013 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne – nabór trwa od 30 września 2013 r. do 30 stycznia 2014 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

W konkursie (Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska) będą mogli wziąć udział zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy. Dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będzie można uzyskać na projekty związane z produkcją energii z odnawialnych źródeł, ale wykorzystywaną wyłącznie na własne potrzeby.

Szacunkowy budżet wyniesie około 20 mln zł. Te pieniądze udało się zaoszczędzić podczas poprzednich konkursów, m.in. dzięki korzystnym wynikom przetargów.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego

Brak informacji o planowanych naborach.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Brak informacji o planowanych naborach.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Brak informacji o planowanych naborach.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Poddziałanie 6.1.1. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – nabór trwa od 9 października do 6 listopada 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – nabór będzie trwał od 27 listopada do 31 grudnia 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Brak informacji o planowanych naborach.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią – nabór trwa od 15 października do 28 listopada 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym – nabór trwa od 4 października do 18 listopada 2013 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Serdecznie zachęcamy Państwa nie tylko do przygotowywania się do nowej perspektywy finansowej 2014-2020, ale również korzystania z konkursów trwających lub planowanych do ogłoszenia w ramach bieżącego okresu programowania 2007-2013.


Powrót