Aktualności

CZW, 12.09.2013

Projekty 4 Programów Operacyjnych na lata 2014 - 2020 w konsultacjach społecznychKońcem sierpnia oraz początkiem września br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów 4 krajowych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, w tym:

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Celem prowadzonych konsultacji społecznych do projektów ww. dokumentów jest zebranie uwag i opinii na temat kierunków wsparcia proponowanych w ich ramach.

Najwcześniej, bo 26 sierpnia br., rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu największego programu operacyjnego w nowej perspektywie finansowej, PO Infrastruktura i Środowisko.  Głównym celem POIiŚ 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Konsultacje potrwają do dnia 25 września 2013 r. i prowadzone są za pomocą formularza zgłaszania uwag on-line, dostępnego TUTAJ.

Dodatkowo w ich ramach zaplanowano 4 konferencje nt. projektu POIiŚ:

 

  • w Warszawie (odbyła się w dniu 28 sierpnia),
  • Poznaniu (18 września),
  • Krakowie (4 października – spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne),
  • Łodzi (21 października – spotkanie poświęcone strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla projektu POIiŚ).


Więcej informacji nt. konsultacji projektu POIiŚ 2014-2020 można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

W dniu 2 września br. rozpoczęły się z kolei konsultacje dla PO Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Głównym celem programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020.

Link do formularza zgłaszania uwag on-line można znaleźć TUTAJ.

Konsultacje POPT potrwają do dnia 7 października 2013 r., a w ich ramach zaplanowano również 4 konferencje, w tym:

 

  • w Warszawie (odbyła się w dniu 10 września),
  • we Wrocławiu (17 września),
  • Gdańsku (23 września),
  • Krakowie (7 października).


Projekt POPT 2014-2020 oraz więcej informacji nt. konsultacji tego dokumentu można znaleźć na stronie MRR.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji EFS w Polsce przyjęto założenie, że na poziomie regionalnym EFS będzie finansował bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast PO WER, jako program krajowy będzie koncentrował się na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych.

Z projektem PO WER można zapoznać się od 6 września br. i jest do pobrania na stronie MRR.

Konsultacje projektu PO WER zaplanowano w terminie od 6 września do 25 października br., zaś uwagi można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line, który dostępny jest TUTAJ.

Czwartym dokumentem, dla którego prowadzone są obecnie konsultacje społeczne jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na:

- wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;
- wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
- wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Projekt POIR dostępny jest na stronie MRR, zaś uwagi można zgłaszać do dnia 14 października 2013 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag dostępnego TUTAJ.

Ponadto na dzień 7 października br. zaplanowano w Warszawie konferencję związaną z projektem POIR 2014 – 2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach powyższych dokumentów.


Powrót