Aktualności

PIĄ, 28.12.2012

Aktualne i planowane konkursy w ramach krajowych Programów OperacyjnychRok 2013 to ostatni rok, w którym przyjmowane będą wnioski w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013. To zatem ostatnia szansa na aplikowanie o środki m.in. w ramach krajowych programów operacyjnych. Na podstawie dostępnych informacji oraz aktualnie obowiązujących harmonogramów przygotowaliśmy dla Państwa wykaz trwających oraz planowanych konkursów w ramach: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki. Terminy planowanych naborów mogą ulec zmianie, a także mogą pojawić się nowe konkursy w roku 2013. O zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

1.    PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO:

Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Termin naboru wniosków: I kw. 2013 r.

Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich
Termin naboru wniosków: od 21 stycznia 2013 r.

2.    PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA:

Poddziałanie 5.4.1 wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
Nabór ciągły do 31 grudnia 2012 r.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.    PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI:

Komponent centralny:

Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności
Wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych.
Termin naboru wniosków: 27 grudnia 2012 r. - 28 lutego 2013 r.

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
"Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych
Termin naboru wniosków: 27 grudnia 2012 r. - 28 lutego 2013 r.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Komponent regionalny:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw:

  • Staże i szkolenia praktyczne,
  • Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu,
  • Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych.

Termin naboru wniosków: 21 grudnia 2012 r. od godz. 7:30 - 15 lutego 2013 r. do godz. 12:00

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw:
Konkurs dotyczy  projektów obejmujących wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Termin naboru wniosków: 21 grudnia 2012 r. od godz. 7:30 - 15 lutego 2013 r. do godz. 12:00

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Termin naboru wniosków: 21 grudnia 2012 r. od godz. 7:30 - 28 lutego 2013 r. do godz. 14:00

Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
Termin naboru wniosków: 21 grudnia 2012 r. od godz. 7:30 - 28 lutego 2013 r. do godz. 14:00

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Termin naboru wniosków: 21 grudnia 2012 r. od godz. 7:30 - 28 lutego 2013 r. do godz. 14:00

Więcej informacji na stronie: http://www.mojregion.eu

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Termin naboru wniosków: 17 grudnia 2012 r. - 29 marca 2013 r.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Termin naboru wniosków: 17 grudnia 2012 r. - 29 marca 2013 r.

Więcej informacji na stronie WUP w Lublinie.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Termin naboru wniosków: 7 stycznia 2013 r. - 4 lutego 2013 r.

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Termin naboru wniosków: 7 stycznia 2013 r. - 28 lutego 2013 r.

Więcej informacji na stronie PO Kapitał Ludzki w województwie lubuskim.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Poddziałanie nr 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji
Termin naboru wniosków: 28 grudnia 2012 r. - 29 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na stronie WUP w Krakowie.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Termin naboru wniosków: 26 listopada 2012 r. - 11 stycznia 2013 r.

Poddziałanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Termin naboru wniosków: 3 grudnia 2012 r. - 8 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na stronie PO Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Termin naboru wniosków: II kw. 2013 r.

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Termin naboru wniosków: I kw. 2013 r.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Termin naboru wniosków: II kw. 2013 r.

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Termin naboru wniosków: II kw. 2013 r.

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
Termin naboru wniosków: III kw. 2013 r.

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Termin naboru wniosków: III kw. 2013 r.

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Termin naboru wniosków: II kw. 2013 r.

Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
Termin naboru wniosków: II kw. 2013 r.

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Termin naboru wniosków: I kw. 2013 r.

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Termin naboru wniosków: I kw. 2013 r.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Termin naboru wniosków: I kw. 2013 r.

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Termin naboru wniosków: III kw. 2013 r.

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Termin naboru wniosków: II kw. 2013 r.

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Termin naboru wniosków: III kw. 2013 r.

Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
Termin naboru wniosków: III kw. 2013 r.

Więcej informacji na stronie PO Kapitał Ludzki w województwie opolskim.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Termin naboru wniosków: do 25 marca 2013 r.

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
Termin naboru wniosków: do 4 marca 2013 r.

Więcej informacji na stronie WUP w Rzeszowie.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Termin naboru wniosków: I kw. 2013 r.

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Termin naboru wniosków: I kw. 2013 r.

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Termin naboru wniosków: I kw. 2013 r.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Termin naboru wniosków: I kw. 2013 r.

Więcej informacji na stronie PO Kapitał Ludzki w województwie pomorskim.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Termin naboru wniosków: 29 listopada 2012 r. -  31 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na stronie WUP w Katowicach.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE

Podziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji
Termin naboru wniosków: 21 grudnia 2012 r. - 23 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na stronie PO Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
Termin naboru wniosków: 28 listopada 2012 r. - 14 stycznia 2013 r.

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Termin naboru wniosków: 28 listopada 2012 r. - 14 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na stronie WUP w Poznaniu.


Powrót