Aktualności

CZW, 29.11.2012

Aktualnie trwające konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnymObecnie trwają otwarte nabory wniosków w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w województwie małopolskim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim.

Województwo Małopolskie:

1. Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Termin składania wniosków: od 14 listopada 2012 r. do 18 grudnia 2012 r.

Przeznaczenie wsparcia:

 • wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach;
 • tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.


Pula środków przeznaczonych na konkurs: 1 700 000 zł

Szczegóły: http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/aktualnosci/items/821-IB-2012.html

2. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin składania wniosków: od 7 listopada 2012 r. do 7 grudnia 2012 r.

Przeznaczenie wsparcia:

 • wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej;
 • działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1;
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);
 • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy;
 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.


Pula środków przeznaczonych na konkurs: 1 700 000 zł

Szczegóły: http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/aktualnosci/items/721-IB-2012.html

Województwo Kujawsko-Pomorskie:

1. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Termin składania wniosków: od 5 listopada 2012 r. do 4 grudnia 2012 r.

Przeznaczenie wsparcia:

 • wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.


Pula środków przeznaczonych na konkurs: 12 000 000 zł

Szczegóły: http://www.mojregion.eu/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/czytaj/items/id-12-mln-na-utworzenie-dodatkowych-miejsc-przedszkolnych.html

2. Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji

Termin składania wniosków: od 2 listopada 2012 r. do 3 grudnia 2012 r.

Przeznaczenie wsparcia:

 • usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej.


Pula środków przeznaczonych na konkurs: 681 500,00 zł (powiat sępoleński), 681 500,00 zł (powiat aleksandrowski)

Szczegóły: http://www.mojregion.eu/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/czytaj/items/doradztwo-edukacyjne-dla-doroslych-mieszkancow-powiatow-sepolenskiego-i-aleksandrowskiego.html

Województwo Lubelskie:

1. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Termin składania wniosków: od 14 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r.

Przeznaczenie wsparcia:

 • ogólne i specjalistyczne szkolenia  i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników  mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.
 • doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.


Pula środków przeznaczonych na konkurs: 5 000 000 zł

Szczegóły: http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/55/konkurs_id:116/


Powrót