Aktualności

PON, 23.03.2015

Prosument-dofinansowanie mikroinstalacji OZE7 kwietnia 2015 r. Bank Ochrony Środowiska rozpocznie udzielanie kredytów z dopłatą udzielanych w ramach Programu Prosument. Każdy Beneficjent, który złoży wniosek o udzielenie kredytu, spełniający wymogi określone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank, będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Prosument.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

  • energii elektrycznej lub
  • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła. Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

  • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.


Więcej informacji na stronie: LINK

Źródło: www.nfosigw.gov.pl


Powrót