Aktualności

CZW, 19.03.2015

III nabór wniosków w Programie "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych"Minister Zdrowia jako Operator Programu "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" ogłosiło III nabór wniosków w  trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Fundusz ma na celu rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.


Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe  będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:

  • podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych;
  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia;
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych;
  • domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie;
  • organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Partnerami z Państw – Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.

Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na terenie Państw - Darczyńców przez podmioty inne niż Partner.

Beneficjenci muszą zapewnić wkład własny w wysokości minimum 10% wartości projektu w przypadku organizacji pozarządowych i minimum 15% w przypadku wszystkich innych beneficjentów. Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 euro (195 393 zł).

Nabór projektów trwa od 16 marca do 30 czerwca 2015 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji.

Wnioski należy składać do: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul Długa 38/40 pokój 109 (sekretariat), 00-238 Warszawa

Więcej informacji oraz cała niezbędna dokumentacja znajduje się na stronie Programu: LINK

Źródło: www.fbr.zdrowie.gov.pl


Powrót