Aktualności

PON, 16.03.2015

Wkrótce dostępne będzie wsparcie na udział MŚP w międzynarodowych programach innowacyjnychCelem programu Wsparcie na uzyskanie grantu jest dofinansowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Instrument wsparcia

Termin ogłoszenia konkursu

Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków

Alokacja przeznaczona na konkurs (w zł)

Tryb naboru
ciagły/ zamknięty

Wsparcie na uzyskanie Grantu

marzec/ kwiecień 2015

kwiecień - maj 2015

2 000 000,00

 zamknięty


Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynatorzy, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem uczestnictwa w programie jest także uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego. Oceny tej dokonuje podmiot właściwy do jej dokonania w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiany jest program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami (również organizacjami stowarzyszającymi przedsiębiorców, które są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami). Współpraca ta musi dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów. Wsparcie ma formę refundacji i jest przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, przy założeniu, że realizacja tego programu rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 roku.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość wsparcia może wynosić do 100% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Źródło: PARP


Powrót