Aktualności

WTO, 17.03.2015

Wkrótce dostępny będzie fundusz pożyczkowy dla kobietZgodnie z informacją podaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji wdrożeniowej niezbędnej do uruchomienia naboru wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet.

Instrument wsparcia Termin ogłoszenia konkursu Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków Alokacja przeznaczona na konkurs (w zł) Tryb naboru
ciagły/ zamknięty
Pożyczka dla kobiet marzec 2015 marzec 2015 - do wyczerpania alokacji ok. 20 000 000,00  ciągły


Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

  • są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Pożyczki będą udzielane na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów.Wykaz tych powiatów znajdować się będzie w treści dokumentacji konkursowej. Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

 Współfinansowane ze środków pożyczki może być::

  • uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;
  • rozwój działalności gospodarczej.


Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania:

  • pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
  • zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
  • adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
  • zakup materiałów i wyposażenia;
  • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.


Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką dla kobiet nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Kwota pożyczki dla kobiet nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł. Oprocentowanie pożyczki dla kobiet jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym. Pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji przedsięwzięcia objętego pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy pożyczki dla kobiet.

 

Źródło: PARP


Powrót