Aktualności

Śro, 18.03.2015

PARP opublikowała harmonogram naborów wniosków w ramach POIR na 2015 rokPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2015 roku  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na 2015 rok*
(wersja nr 1 z 12 marca 2015 r.)
Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
 ogłoszenie konkursu
październik 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
listopad 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
grudzień 2015 r.
 Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.  31,3 mln PLN
Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP
 ogłoszenie konkursu
lipiec 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
sierpień 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
grudzień 2015 r.
 Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).  46,1 mln PLN
Poddziałanie 2.3.3Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych  ogłoszenie konkursu
październik 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
listopad 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
grudzień 2016 r
 Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.  41 mln PLN
Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej
 ogłoszenie konkursu
wrzesień 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
październik 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
marzec 2016 r.
 Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.  50 mln PLN
Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.5
Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock
 ogłoszenie konkursu
grudzień 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
styczeń 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
marzec 2016 r.
 Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym  10 mln PLN
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek
 ogłoszenie konkursu
lipiec 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
sierpień 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
wrzesień 2015 r.
 Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS  500 mln PLN

* Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.poir.gov.pl).


Źródło: PARP


Powrót