Aktualności

Śro, 11.03.2015

Nabór wniosków - wsparcie w ramach dużego bonuPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorcówprowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcjiUsługa ta może dodatkowo obejmować:

1) opracowanie:

a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,

b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,

c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,

d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2)  wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, lista takich jednostek znajduje się pod adresem: LINK.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego  i stanowi refundację, jest też pomocą de minimis. Wsparcie w ramach Programu może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków – edycja 2015 r. Przedsiębiorca, który w poprzednich edycjach Programu otrzymał wsparcie, może ubiegać się o uzyskanie wsparcia po raz kolejny.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00.

W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje z 3-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.parp.gov.pl o skróconym terminie zakończenia składania wniosków. Budżet programu Wsparcie w ramach dużego bonu w 2015 roku przeznaczony na wsparcie dla przedsiębiorców wynosi 4 120 000 zł. Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej  www.parp.gov.pl (zakładka Dofinansowanie, karta Wsparcie w ramach dużego bonu). Dokumentacja znajduje się pod adresem: LINK.

Źródło: PARP


Powrót