Aktualności

Śro, 18.02.2015

Zatwierdzono Program Polska-Słowacja 2014-2020Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Obszar wsparcia Programu obejmuje po stronie polskiej następujące podregiony (NUTS III): krośnieński, przemyski, nowosądecki, oświęcimski i bielski, a także powiat pszczyński w województwie śląskim, powiat rzeszowski i miasto Rzeszów w województwie podkarpackim oraz powiat myślenicki w województwie małopolskim. Po stronie słowackiej obszar wsparcia obejmuje: Preszowski Kraj Samorządowy, Żyliński Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Kraju Koszyckim.

Na realizację przedsięwzięć zostanie przeznaczone prawie 155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Połowa kwoty zostanie alokowana na ochronę i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Ze środków unijnych będą finansowane m.in. projekty, które przyczynią się do rozwoju nowych i atrakcyjnych form promocji, użytkowania i ochrony tego dziedzictwa. Celem jest rozwój usług, które pozwolą na ciekawe spędzenie czasu wolnego przy wykorzystaniu potencjału instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych. Fundusze uzyskają również wspólne projekty w zakresie prac konserwatorskich i renowacyjnych.

Środki zostaną przeznaczone również na rozwój transportu. Ogólnodostępny transport pasażerski umożliwi mieszkańcom i turystom sprawne przemieszczanie się i podróżowanie po tym terenie. W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną transgraniczne przedsięwzięcia oferujące możliwości kształcenia zawodowego na wysokim poziomie, dostosowanie edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców działających na obszarze objętym wsparciem programu.

Wsparcie uzyskają także projekty dotyczące wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności – skierowane do uczniów oraz nauczycieli szkół średnich, zawodowych i wyższych.

Beneficjenci programu:

  • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
  • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
  • organizacje pozarządowe non-profit,
  • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • jednostki naukowe.


Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), wraz z partnerem słowackim (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie programu, kontynuuje prace nad pozostałymi dokumentami, które umożliwią jak najszybsze ogłoszenie pierwszego naboru wniosków.

Żródło: www.ewt.gov.pl


Powrót