Aktualności

WTO, 27.01.2015

Nabór wniosków na internacjonalizację klastrów w ramach Programu COSMERozpoczął się nabór wniosków na realizację projektów dotyczących współpracy międzynarodowej klastrów ogłoszony przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej. Treść zaposzenia do składania wniosków i wszelkie szczegóły znajdują się tu: ZAPROSZENIE

Beneficjentami działania są konsorcja składające się z organizacji zarządzających klastrami lub sieciami biznesowym. Konsorcja muszą skladać się z minimum trzech różnych organizacji zarządzających klastrami lub sieciami biznesowymi, pochodzących z minimum trzech krajów biorących udział w Programie COSME.

Typy wsparcia w ramach konkursu:

  • typ 1: wsparcie działań przygotowawczych mających na celu utworzenie nowych Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrów. Oczekiwane rezultaty na poziomie projektu obejmują umowę partnerstwa, strategię internacjonalizacji i plan wdrożenia.
  • typ 2: wsparcie pierwszego wdrożenia strategii internacjonalizacji, testowanie oraz dalszy rozwój Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrów. W tym przypadku oczekiwane rezultaty obejmują opracowanie i realizację wspólnych działań z partnerami z krajów trzecich oraz system monitorowania zawierający zestaw weryfikowalnych wskaźników.

Maksymalna wielkość dofinansowania dla jednego projektu typu 1 to 187.500,00 € a typu 2 to 450.000,00 €. Maksymalny poziom dofinansowania projektów to 75% kosztów kwalifikowanych, a okres realizacji do 24 miesięcy. Termin składania wniosków: 31.03.2015 o godz. 17:00 (czas obowiązujący w Brukseli).


Powrót