Artykuły

 • Kierunki wsparcia w regionach, czyli krótki przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

  Co prawda jeszcze, przed nami rozpoczęcie procesu negocjacji Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020, ale już dzisiaj prezentujemy krótki przegląd obszarów wsparcia na poziomie regionów. Przypomnijmy, że w kwietniu br. wszystkie województwa przesłały projekty RPO do Komisji Europejskiej. Instytucje Zarządzające RPO w poszczególnych regionach oczekują na uwagi... >>>>

 • Wsparcie dla MMŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

  MMŚP z Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) otrzymają dodatkowe wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

  Wartość wsparcia 2,117 mld euro

  Program będzie wpisywał się w cztery cele tematyczne:

  1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
  2. Podnoszenie konkurencyjności małych... >>>>

 • Wsparcie dla MMŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

  W latach 2014 - 2020  MMŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój będą mogły otrzymać wsparcie w ramach kilku osi priorytetowych. Poniżej przedstawiono ogólne informacje odnośnie zakresu wsparcia.

  Najważniejsze założenia POIR:

  • realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,
  • wsparcie projektów od pomysłu do rynku,
  • szczególne wsparcie dla... >>>>

 • Główne kierunki interwencji w latach 2014-2020 – Umowa Partnerstwa

  Informacje ogólne

  Umowa Partnerstwa stanowi najważniejszy dokument, który określa strategię inwestowania nowej puli środków europejskich w naszym kraju. Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który zakończył negocjacje Umowy Partnerstwa. Przypomnijmy, że w dniu 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa w kształcie,... >>>>

 • Perspektywa 2014 – 2020 – Program Operacyjny Polska Cyfrowa (projekt z 2 października 2013 r.)

  Dzisiaj przybliżymy Państwu kształt projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Program będzie wspierał obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwoju e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo, aktywizacji cyfrowej społeczeństwa oraz upowszechniania TIK.Wg najnowszego... >>>>

 • Perspektywa 2014 – 2020 – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (projekt z września 2013 r.)

  Dzisiaj przyszedł czas na dokument, który będzie stanowił podstawę do udzielania wsparcia dla przedsięwzięć wpływających na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażającego się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu Operacynego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na:•    wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;•    wsparciu... >>>>

 • Perspektywa 2014 – 2020 – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekt z 6 września 2013 r.)

  Kontynuatorem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w zakresie jego komponentu centralnego będzie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

   

  Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 będzie współfinansował krajowy... >>>>

 • Perspektywa 2014 – 2020 – Program Operacyjny Polska Wschodnia (projekt z września 2013 r.)

  Kolejnym dokumentem, który Państwu przybliżymy jest projekt Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. PO PW 2014-2020 stanowi swoistą kontynuację kończącego się powoli Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

   

  Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej i będzie on realizowany poprzez wsparcie w obszarze innowacyjności i B+R, wsparcie... >>>>

 • Perspektywa 2014 – 2020 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt z dnia 26 sierpnia 2013 r.)

  Po Umowie Partnerstwa przyszedł czas na największy w nowej perspektywie finansowej program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Na jego realizację przeznaczone zostanie około 24,16 mld euro, co stanowić będzie ponad 33% środków pochodzących z budżetu polityki spójności na lata 2014 – 2020.Głównym celem PO IiŚ 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej... >>>>

 • Perspektywa 2014 – 2020 – postępy w przygotowaniu dokumentów programowych

  Już niewiele ponad 4 miesiące dzieli nas od roku 2014, w którym rozpocznie się nowa perspektywa finansowania Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Wciąż jeszcze są ogłaszane konkursy w roku kończącym okres programowania 2007 – 2013, ale już trzeba myśleć o przyszłości i tym co nas czeka... >>>>

 • Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kierunku większej efektywności działania urzędów pracy

  Do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Jest to o tyle istotny projekt, że wprowadza wiele nowych, ważnych rozwiązań dla rynku pracy.

   

  Jako cel główny projektu... >>>>

 • Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 – główne założenia

  Przed nami kolejna perspektywa finansowa, w ramach której Polska otrzyma 72,9 mld euro na realizację polityki spójności. Trwają prace nad określeniem nowych zasad inwestowania pieniędzy unijnych w latach 2014 – 2020.Z budżetu polityki spójności środki będą przeznaczone na następujące obszary tematyczne:- innowacje,- przedsiębiorczość,- autostrady i drogi ekspresowe,- badania... >>>>

 • Oferta Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Krajowy System Usług (KSU) to system, który grupuje obecnie ponad 200 organizacji specjalizujących się w świadczeniu usług (w tym informacyjnych, doradczych, finansowych) na rzecz przedsiębiorców oraz osób podejmujących działalność gospodarczą. W szczególności misją KSU jest rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia.W ramach... >>>>

 • Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z funduszami UE

  Fundusze europejskie pełne są specjalistycznego słownictwa, które nierzadko jest niezrozumiałe, szczególnie dla osób, które z tym tematem spotykają się sporadycznie. De minimis, cross financing, pomoc publiczna, MŚP – to tylko kilka przykładów pojęć, których poznanie pozwoli zrozumieć podstawowe zasady działania unijnego wsparcia. Zebranie wszystkich pojęć, które wiążą się... >>>>

 • Przegląd Funduszy Unijnych

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to największy fundusz. Jego celem jest wspieranie regionów, a dokładniej wyrównywanie różnic w stosunku do regionów bogatszych, lepiej rozwiniętych. Z puli środków EFRR finansowane są projekty, których celem jest zwiększenie zatrudnienia ( tworzenie i ochrona stałych miejsc pracy), rozbudowa infrastruktury (inwestycje w zakresie... >>>>